Hoppa till innehåll

Regionförvaltningsverket sköter uppgifter inom sitt ansvarsområde 

Regionförvaltningsverket ansvarar i ärenden som hör till verkets ansvarsområde för planeringen, styrningen och övervakningen av åtgärder och tjänster som främjar och stöder integrationen av invandrare.

Verket ska se till att invandrarnas behov beaktas när andra åtgärder och tjänster som hör till verkets ansvarsområde planeras och ordnas. Regionförvaltningsverket samarbetar med närings-, trafik- och miljöcentralerna i sitt verksamhetsområde. 

Invandrarnas särskilda behov bör beaktas i regionförvaltningsverkets verksamhet främst inom social- och hälsovården, utbildnings- och bildningsväsendet och vid bedömning av tillgången och kvaliteten på tjänster som kommunen ansvarar för. 

Regionförvaltningsverket ansvarar också för övervakningen av tillgången till digitala tjänster och webbtjänster. Tillgängliga digitala tjänster och webbtjänster stöder delfåendet av information bland invandrare och personer som talar främmande språk i Finland.

Mer information:
Lagen om främjande av integration
NTM-centralens uppgifter