Hoppa till innehåll

Lagen om främjande av integration styr integrationen

Lagen om främjande av integration trädde i kraft den 1 september 2011. Lagen har som mål att svara på de senaste årens allt större och mångsidigare invandring genom att stödja invandrarnas delaktighet i samhället.

Målet är att alla invandrare ska få grundläggande information om det finländska samhället, arbetslivet och tjänster som främjar integrationen. Enligt lagen ska man satsa på inledningsskedet av invandringen genom att öka den inledande informeringen samt vägledningen och rådgivningen av invandrare.

De integrationsfrämjande åtgärderna och tjänsterna riktade till invandrare bildar en tydlig och konsekvent helhet. I den inledande kartläggningen utreder man personens språkkunskaper, utbildnings- och arbetshistoria samt livssituation. Utgångspunkten för utbudet på integrationstjänster är invandrarens individuella servicebehov och familjens situation.

Dessutom definieras kommunens, välfärdsområdenas och arbets- och näringsbyråernas (TE-byråernas), ministeriernas samt närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas) och regionförvaltningsverkens (RFV:s) uppgifter och roller vad gäller främjandet av integration.

Lagen om främjande av integration gäller alla invandrare

Lagen om främjande av integration tillämpas på alla invandrare bosatta i Finland som har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland, på den vars uppehållsrätt har registrerats eller för vilken har beviljats ett uppehållskort i enlighet med utlänningslagen. Integrationslagen tillämpas på en person oberoende av grunderna för dennes flytt till Finland.

Alla invandrare har rätt att få basinformation om Finland samt inledande vägledning och rådgivning, men de individuella integrationsåtgärderna och -tjänsterna fastställs i samarbete med invandraren på basis av de behov invandraren och dennes familj har.

Från integration till att vara integrerad

I lagen om främjande av integration vill man framhäva invandrarens egen roll och andel i integrationen. Detta mål kommer också fram genom att man i lagen talar om integration i stället för integrering. Integrationen är till sin karaktär långvarig och fortlöpande. Den egentliga integrationen sker genom växelverkan med det finländska samhället, mest centralt i vardagliga situationer och i den närmaste gemenskapen, såsom daghem, skolor, hobbyer och arbetsplatser.

Familjerna och samhället ger integrationen kraft

Vid sidan av förbättrade sysselsättningsförutsättningar betonas i lagen om främjande av integration i synnerhet åtgärder för att stöda familjers, barns och ungas integration. Hemmet och familjen utgör ett viktigt närnätverk och familjen har central betydelse för främjandet av integrationen.

Alla inflyttare tillhör olika gemenskaper och blir en medlem av det finländska samhället. Delaktighet och goda etniska relationer är viktiga för hela samhället, dess allmänna säkerhet och stabilitet. Invandrarnas delaktighet i samhällsaktiviteter och ökad växelverkan mellan befolkningsgrupper är mål som genomsyrar både lagen om främjande av integration och statens program för integrationsfrämjande. 

Bra att komma ihåg

  • Lagen för främjande av integration omfattar invandrare som har flyttat till Finland och inte är finska medborgare, d.v.s. utländska personer och personer utan medborgarskap.
  • Lagen om främjande av integration gäller inte asylsökande eller personer som vistas i Finland med visum eller visumfritt. Lagen tillämpas inte heller på en person som söker sitt första uppehållstillstånd innan tillståndet har beviljats.
  • Lagen om främjande av integration gäller inte personer med dubbla medborgarskap om det ena medborgarskapet är finskt.
  • Lagen om främjande av integration gäller inte barn som har finskt medborgarskap och har en finländsk och en utländsk förälder.
  • Lagen om främjande av integration gäller barn som fötts av en utländsk förälder i Finland, men inte har fått finskt medborgarskap vid födseln. Lagen gäller dock inte barnets förälder om barnet har bott länge i Finland och har finskt medborgarskap.

Mer information om integrationslagens syfte och tillämpningsområde hittar du i paragraferna 1 och 2 i lagen.

Läs mer:
Lag om främjande av integration