Hoppa till innehåll

Språkliga mål

Syftet med integrationsutbildningen är att den studerande ska uppnå grundläggande färdigheter i finska eller svenska (färdighetsnivå B1.1., Lagen om främjande av integration 20 §). Grundläggande språkfärdigheter innebär att den studerande uppnår sådana färdigheter i finska eller svenska som han eller hon behöver i Finland för att fungera i vardagslivet, arbetslivet och utbildning.

I undervisningen i integrationsutbildningen betonas diskussions- och interaktionsstrategier och sociolingvistisk kompetens, såsom att kunna anpassa språket efter situationen, artighet och hantering av olika register. 

En finsk- eller svenskspråkig miljö ger många möjligheter att öva upp språkfärdigheterna och utbildningen stöder möjligheterna att utnyttja dessa situationer. Under utbildningen handleds de studerande att observera språkanvändningsmiljöer och att använda språket i olika interaktionssituationer också på fritiden. Den praktikperiod som ingår i utbildningen är också i bästa fall ett utmärkt tillfälle för språkinlärning.

Utbildningens övergripande mål är att den studerande ska uppnå fungerande grundläggande språkfärdigheter i det finska eller svenska språket. Språkfärdighetsprofilerna varierar individuellt, och den studerande kan inom något av språkfärdighetens delområden ha starkare eller svagare färdigheter än den nivå som eftersträvas i integrationsutbildningen. Detta bör beaktas vid upprättandet av en personlig studieplan för den studerande och när den studerandes fortsatta studieväg planeras.

I integrationsutbildningen ska all undervisning och handledning vara språkmedveten: språket och innehållet är starkt kopplade till varandra. Den studerandes språkliga och kulturella bakgrund beaktas i undervisningen, och man strävar efter att dra nytta av den studerandes språkliga och kulturella resurser. 

Integrationsutbildning tar hänsyn till individuella behov

Integrationsutbildningen syftar till att tillgodose invandrarens individuella utbildningsbehov. Målet för den språkfärdighetsnivå som ska uppnås under utbildningen kan således variera bland annat beroende på den studerandes sysselsättningsmöjligheter och fortsatta yrkesmässiga planer. Det kan exempelvis vara möjligt att bli anställd redan innan personens språkfärdigheter i finska eller svenska har utvecklats till en fungerande elementär nivå.

Myndigheten och invandraren kan i integrationsplanen besluta om att sätta språkfärdighetsmålet på en lägre nivå om det finns särskilda skäl för det. Detta kan till exempel göras när inlärning av språk för invandraren försvåras avsevärt av ålder, sjukdom, funktionsnedsättning eller avsaknad av läs- och skrivkunnighet.

Läs mer:

Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning