Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsbyråns uppgifter

Arbets- och näringsbyrån ansvarar för sysselsättningen av arbetssökande invandrare och för de arbetskrafts- och företagstjänster som stöder integrationen. Arbets- och näringsbyrån ska också se till att tjänsterna är lämpliga för invandrare.

Arbets- och näringsbyrån ansvarar i fråga om kunder som registrerats som arbetssökande för

 • upprättandet av inledande kartläggningar,
 • utarbetandet av integrationsplaner,
 • hänvisningen till integrationsutbildning.

Utöver de särskilda integrationsfrämjande åtgärderna kan invandrare utnyttja arbets- och näringsbyråns alla tjänster för personkunder.

Arbets- och näringsbyrån erbjuder olika slags tjänster:

 • Arbetsförmedling
 • Information och rådgivning
 • Sakkunnigbedömningar:
  • kartläggning av kompetensen och yrkesskickligheten
  • bedömning av arbetsförmågan
  • bedömning av färdigheter som företagare och förutsättningar för företagsverksamhet
  • inledande kartläggning för invandrare
  • annan sakkunnigbedömning
 • Vägledning för yrkesvalet och karriären
 • Träning:
  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • arbetsträning
 • Prövning:
  • utbildningsprövning
  • arbetsprövning
 • Arbetskraftsutbildning:
  • yrkesinriktad arbetskraftsutbildning
  • integrationsutbildning
 • Arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
 • Lönesubvention
 • Tjänster för inledning och utveckling av företagsverksamhet:
  • startpeng
  • tjänster för utveckling av företagsverksamhet.

Arbets- och näringsbyrån betjänar invandrarna på alla servicelinjer

Arbets- och näringsbyråns servicemodell bygger på att kartlägga den arbetssökandes individuella situation och tillhandahålla tjänster utifrån den. Byråerna har organiserats på olika sätt. En del byråer tillhandahåller bland annat uttryckligen branschspecifik service till arbetsgivare och arbetssökande i olika branscher. Alla byråer betjänar kunder som flyttat till Finland i de olika faserna av arbetssökandet.

De arbetssökandes servicebehov utreds vid arbets- och näringsbyråerna vanligen på följande sätt: 

 • Kunden behöver arbetsförmedlings- och företagstjänster: Det primära alternativet är sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.
 • Kunden behöver stärka sin kompetens: Arbetstagaren behöver öka sin yrkesskicklighet eller sin yrkeskompetens, planerar byta yrke eller bransch eller behöver stöd för att utreda sina mål och alternativ.
 • Kunden behöver mer omfattande stöd: Sysselsättningen av den arbetssökande bedöms kräva en grundläggande utredning av hindren för sysselsättning och en förbättring av den sökandes allmänna arbetsmarknadsfärdigheter. 

Handledningen för kunder som flyttat till Finland tas upp i arbets- och näringstjänsternas riktlinjer för kundrelationer och servicestrategi.

Mer information:
Inledande kartläggning
Integrationsplan
Integrationsutbildning
Integrationsinformation till arbets- och näringsbyråns kunder 
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) soveltamisesta työ- ja elinkeinotoimistoissa (på finska)
Riktlinjer för kundrelationerna inom arbets- och näringstjänsterna (på finska)
Arbets- och näringsbyråns tjänster för personkunder (på finska)