Hoppa till innehåll

Identifiera och förebygg skadlig praxis 

Offer för människohandel 

Människohandel är ett allvarligt brott mot individens personliga frihet, som kränker människovärdet och integriteten. Brottsutövaren försätter sitt offer i en underkastad ställning för att uppnå ekonomisk eller annan nytta. Offrets frihet att fatta beslut om sitt eget liv och sina aktiviteter begränsas. 

Människohandel kan exempelvis anknyta till sexuellt utnyttjande, utnyttjande av arbetskraft, tvingande till äktenskap, tiggeri eller brottslighet. Människohandel och grov människohandel regleras som straffbara handlingar i Finland enligt strafflagen. Människohandel är ofta dold verksamhet och det kan vara svårt att identifiera offer och inkludera dem i hjälpsystemet. Tröskeln för att söka hjälp kan vara hög också på grund av att offren inte känner till sina rättigheter eller litar på myndigheterna. 

En myndighet, organisation eller till exempel en församlingsaktör kan ge ett förslag om att ett eventuellt människohandelsoffer ska inkluderas i hjälpsystemet. Offret kan också själv söka sig till hjälpsystemet eller så kan en enskild medborgare hjälpa offret med detta. Det går bra att kontakta hjälpsystemet även om man inte är helt säker på att en person uttryckligen har fallit offer för människohandel. Du kan också kontakta polisen om du misstänker att du har upptäckt människohandel. 

Offer för människohandel har särskilda rättigheter i Finland, exempelvis rättigheter till trygg inkvartering och hälsovårdstjänster. Hjälpsystemet är konfidentiellt och tar hänsyn till brottsoffrets individuella behov. Hjälpsystemet assisterar på finska, svenska och engelska och arrangerar vid behov tolkning till andra språk.  

Identifiering av offer för människohandel

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har publicerat ett anvisningskort med hjälp av vilket till exempel den som utför integrationsarbete kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel. Kortet ger också anvisningar om hur man kan agera om det uppstår misstankar om utnyttjande eller människohandel i kundservicesituationer.

Läs mer om anvisningskort

Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning dvs. omskärelse av flickor och kvinnor är en form av våld riktat mot kvinnor. Könsstympning är enligt Finlands lagstiftning en straffbar handling. Könsstympning har skadliga fysiska och psykiska men på kvinnors hälsa. 

Könsstympning av flickor är en fråga som kan aktualiseras till exempel vid mödra- och barnrådgivningen, i dagvården, skolan, vid läroinrättningar eller i socialarbete. Fastän frågan är känslig, ta upp frågan på ett kultursensitivt och konfidentiellt professionellt sätt om du misstänker att flickan har gått igenom en könsstympning eller om en sådan planeras. 

Våld i nära relationer och ”hedersrelaterat” våld

Vid våld i nära relationer utsätts någon av en familjemedlem eller annan närstående för fysiskt eller psykiskt våld eller hot om våld. Våld är inte alltid synligt, vilket kan göra det svårt att identifiera. När ett offer för våld i nära relationer har identifierats, är det centralt att se till dennes säkerhet.

Våld är inte relaterat till någon kultur i sig, men våld och användning av våld kan ha starka kulturella traditioner. Vissa former av våld i nära relationer kan exempelvis i vissa kulturella utgångspunkter (såsom vissa länder eller miljöer) tillhöra konventionella, godkända handlingssätt och våldshandlingar kan godkännas utifrån religiösa eller kulturella förklaringar.

När det gäller kvinnor är en form av maktutövning att begränsa kvinnans deltagande i aktiviteter utanför hemmet samt förhindra skapandet och upprätthållandet av sociala relationer. Även ungdomar kan utsättas för överdriven och inkonsekvent kontroll och påtryckningar. Den mest extrema företeelsen av det här är våld relaterat till ”heder”, där offret kontrolleras och straffas för beteende som familjen eller annan gemenskap anser vara vanhedrande. 

Tvångsäktenskap

Tvångsäktenskap avser äktenskap eller motsvarande förhållande där den ena eller båda parterna inte själv har kunnat påverka beslutet om äktenskap eller valet av make/maka. Ofta finns det press från släkt eller annan gemenskap i bakgrunden. 

Det kan vara svårt att identifiera offer för tvångsäktenskap. Offret kan komma till myndigheternas kännedom till exempel genom ingripande i en enstaka misshandel. Tvångsäktenskap eller hotet om sådant kan komma fram exempelvis i skolan, i barnskydd, ungdomsarbete, socialarbete, sjuk- och hälsovård, hos polisen, på Migrationsverket och i skyddshem.

I Finland har tvångsäktenskap kriminaliserats som människohandel, grov människohandel eller tvång. 

Tortyroffer

Det är känt att tortyr har ett starkt samband med psykisk hälsa, men även med hälsan och välbefinnandet i övrigt. Fysisk, psykisk och sexuell tortyr är olika former av tortyr.

Det kan vara svårt att identifiera tortyr. Hos många offer framkommer erfarenheterna av tortyren först i senare skeden av livet. Vid identifieringen är framför allt finkänslighet och val av tidpunkt av betydelse. 

Bland personer med flyktingbakgrund har cirka var fjärde person erfarenheter av tortyr och därför ska man fokusera särskilt på identifiering av tortyrupplevelser.

Tortyr kan medföra att tortyroffret förhåller sig misstänksamt mot myndigheter eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. För att en förtroendefull vårdrelation ska kunna byggas upp är det viktigt att vid intervjuer och undersökningar av klienten alltid ha ett sensitivt förhållningssätt och lyssna på klienten.

Handboken Paloma erbjuder stöd för psykisk hälsa hos flyktingar i Finland. I den finns information om resurser och risker gällande flyktingars psykiska hälsa, såsom traumatisering i krig samt olika former av riskbeteende såsom våld som påverkar det psykiska välbefinnandet. Handboken innehåller bl.a. information om hur man hjälper tortyroffer, om våld i nära relationer och om tvångsäktenskap. 

Den webbaserade PALOMA-utbildningen ger god grundläggande information för möten med kunder med flyktingbakgrund samt hur man kan stödja deras välbefinnande