Hoppa till innehåll

För vem görs en integrationsplan?

Enligt integrationslagen har invandrare som är arbetslösa eller får utkomststöd annat än tillfälligt rätt till en integrationsplan.

En integrationsplan kan också göras för invandrare som utifrån den inledande kartläggningen bedöms behöva en plan för främjande av integrationen, exempelvis för studerande, personer i arbete och personer som vårdar sina barn hemma.

När man bedömer behovet av att utarbeta en integrationsplan beaktar man invandrarens individuella situation, mål och behov. Exempelvis orsaken till vistelsen i landet får inte direkt bidra till att en integrationsplan inte utarbetas. Det faktiska behovet av planen och den faktiska nyttan för invandraren samt invandrarens möjligheter att förbinda sig till och delta i de åtgärder som avtalats i planen beaktas när man bedömer behovet av planen och de åtgärder som ska användas.

Utarbetande av en integrationsplan för exempelvis en person som är hemma eller en annan invandrares partner stödjar en övergång till utbildning eller arbetslivet. Å andra sidan bör man överväga nyttan med utarbetande av en integrationsplan om invandrarens vistelse i Finland är avsedd att vara kortvarig. 

Integrationsplan eller sysselsättningsplan?

För en invandrare som omfattas av integrationslagen kan man i vissa fall alternativt utarbeta en sysselsättningsplan enligt lagen om arbetskrafts- och företagsservice. Utarbetande av en sådan plan kan vara motiverat ur personens perspektiv exempelvis när hen inleder självständiga studier med stöd av en arbetslöshetsförmån i det skede då integrationsplanens giltighetstid är på väg att gå ut.

I fråga om de tjänster och åtgärder som ingår i planen skiljer sig inte en plan enligt integrationslagen och en plan enligt lagen om arbetskrafts- och företagsservice från varandra i någon större utsträckning. En plan enligt lagen om arbetskrafts- och företagsservice baserar sig på den arbetssökandes mål och bedömda servicebehov i fråga om arbete eller utbildning.

I planen kommer man överens om arbetssökande och dess mål, offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt andra sysselsättningsfrämjande tjänster enligt den arbetssökandes servicebehov samt expertbedömningar. Vid behov kan man i planen avtala om andra tjänster som förbättrar kunnandet, arbetsmarknadsfärdigheterna och funktionsförmågan eller om åtgärder för att utreda arbetsförmågan eller hälsotillståndet (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 2 kap. 7 §).

En sysselsättningsplan enligt lagen om arbetskrafts- och företagsservice utarbetas också för invandrare som inte längre har rätt till en integrationsplan.

Mer information:
Arbets- och näringsbyråns tjänster för arbetssökande 
Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Inledande kartläggning