Hoppa till innehåll

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för flyktingar som anlänt till kommunen eller en kommun som hör till välfärdsområdet 2023 kan sökas 1.2.−30.4.2024

Arbets- och näringsministeriets Handlingsprogrammet för anvisande till kommunerna stöder anvisning till kommunerna och mottagandet genom att bevilja ytterligare ekonomiskt stöd till kommunerna och välfärdsområdena.  Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är avsedd för ordnande och utveckling av mottagandet och integrationen av flyktingar i kommunerna och välfärdsområdena.

Kommunerna och välfärdsområdena kan ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för tiden 1 februari–30 april 2024 för mottagande av flyktingar som kommit till en kommun som hör till kommunen eller välfärdsområdet 2023.

Information om tilläggsdel till den kalkylerande ersättningen

Beloppet att den tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen som betalas till kommunerna är

  • för barn under 7 år 2 601,20 euro och 
  • för personer som har fyllt 7 år 782 euro.

Beloppet av den tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen som betalas till välfärdsområdena är

  • för barn under 7 år 136,80 euro och 
  • för personer som har fyllt 7 år 138 euro.

En kommun som hör till landskapet Åland samt Helsingfors stad kan beviljas både kommunens och välfärdsområdets tilläggsdel i enlighet med denna anvisning.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen beviljas för följande personer som har flyttat till kommunerna eller till en kommun i välfärdsområdet 2023: 

  • kvotflyktingar
  • personer som fått uppehållstillstånd i ett asylförfarande på grund av internationellt skydd (grunden för uppehållstillstånd: 87 § eller 88 § i utlänningslagen)
  • familjemedlemmar och andra anhöriga till personer som får internationellt skydd som fått uppehållstillstånd genom familjeåterförening (grunden för uppehållstillstånd: 114 § eller 115 § i utlänningslagen)
  • personer som fått uppehållstillstånd av individuella och mänskliga orsaker (grunden för uppehållstillstånd 52 § i utlänningslagen)

Kommunen är berättigad till tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen för barn som har fötts i Finland under 2023, om barnets föräldrar eller någondera av dem hör till kategorierna av personer som är berättigade till tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen 2023.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen betalas inte för personer som får tillfälligt skydd eller deras familjemedlemmar.

Endast den första faktiska hemkommunen eller det välfärdsområde som kommunen hör till är berättigad till ersättning oberoende av hur länge personen har bott i kommunen. Om den kommun där flyktingförläggningen ligger har antecknats som en persons hemkommun när personen bodde vid förläggningen, och personen flyttar till en annan kommun efter att ha fått uppehållstillstånd, betalas ersättningen inte till den kommun där förläggningen ligger.

Ansökan om ersättning

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen söks hos UF-centret. Kommunerna och välfärdsområdena ska ansöka om tilläggsdelen via regionförvaltningens e-tjänst på adressen sahkoinenasiointi.ahtp.fi. Utvecklings- och förvaltningscentret sakgranskar kommunernas ansökningar om utbetalning, fattar beslut om utbetalning och betalar ut beviljade stöd.

Till ansökan ska fogas en personförteckning över de personer för vilka kommunen eller välfärdsområdet söker tilläggsdelen. För personförteckningen ska användas blanketten ”Handlingsprogrammet/Tilläggsdel/Personförteckning/2024”. Andra eventuella personförteckningar godkänns inte som bilagor till ansökan.

Läs mer i anvisningar nedan.

Behandling av personuppgifter

I den personförteckning för tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen som kommunerna och välfärdsområdena ska bifoga ansökningarna samlas endast in sådana uppgifter som behövs för att tilläggsstödet ska kunna beviljas. Uppgifterna i personförteckningen behandlas endast som en del av utbetalningsprocessen för tilläggsstödet och vid eventuella projektrevisioner. Uppgifterna behandlas som sekretessbelagda och lämnas inte ut till andra myndigheter eller aktörer utanför statsförvaltningen. 

Dataskyddsbeskrivning för tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen på tem.fi

Ytterliggare information och anvisningar för ansökan:
Anvisningar för ansökan
Personförteckning (excel)
Anvisningar om hur man ansöker om utbetalning 
Beslut om tilläggsdel för kalkylerad ersättning 2024