Hoppa till innehåll

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för flyktingar som anlänt till kommunen 2021 kan sökas 1.4.−15.6.2022

Med finansiering från Sylvia-projektet, som förvaltas av arbets- och näringsministeriet, stöds kommuner som tar emot flyktingar med ekonomiska tilläggsstöd. Kommunerna kan ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för mottagande av flyktingar som anlänt till kommunen 2021. Ansökningtiden är 1.4.-15.6.2022. Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är avsedd för utveckling av mottagandet och integrationen av flyktingar i kommunerna. 

Kommunerna kan ansöka om tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen hos utvecklings- och förvaltningscentrets e-tjänst på sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är

  • 1 369 euro för personer  under 7 år och
  • 460 euro för personer som har fyllt 7 år. 

Ersättningen betalas till kommunen som en engångsersättning oberoende av hur många dagar/månader personen har bott i kommunen.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen beviljas för följande personer som har flyttat till kommunerna 2021:

  • kvotflyktingar
  • personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 87 och 88 § i utlänningslagen)
  • familjemedlemmar till personer som fått uppehållstillstånd genom familjeåterförening och som får internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 114 § i utlänningslagen)
  • personer som genom statsrådets beslut på humanitära grunder har tagits emot till Finland från Afghanistan.

Kommunen är berättigad till tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen för barn som har fötts i Finland under 2021, om barnets föräldrar eller någondera av dem omfattas av Sylvia-tilläggsstödet för 2021.

Den kommun som söker tilläggsdelen ska vara personens första faktiska hemkommun. Endast den första faktiska hemkommunen är berättigad till ersättning oberoende av hur länge personen har bott i kommunen. Om den kommun där flyktingförläggningen ligger har antecknats som en persons hemkommun när personen bodde vid förläggningen, och personen flyttar till en annan kommun efter att ha fått uppehållstillstånd, betalas ersättningen inte till den kommun där förläggningen ligger.

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen söks hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Till ansökan ska fogas en personförteckning över de personer för vilka kommunen söker tilläggsdelen. För personförteckningen ska användas blanketten Sylvia/Tilläggsdel /Personförteckning/2022. Andra eventuella personförteckningar godkänns inte som bilagor till ansökan.

Anvisningar och bilaga:

Anvisning till kommunerna

Anvisningar för att lämna in ansökningar om ersättning i regionförvaltningens e-tjänst

Personförteckning som bilaga till ansökan om ersättning (Sylvia/Tilläggsdel/Personförteckning/2022) (Excel)

Beslut om tilläggsdell till kalkylerad ersättning som betalas till kommunerna 2022