Hoppa till innehåll

Statsunderstöd till organisationer för integrationsfrämjande arbete 2023

Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering i form av specialunderstöd i syfte att främja det integrationsarbete som tredje sektorn utför. I den ansökningsomgång som är öppen 14.11–12.12.2022 stöds ett samordnande projekt som bidrar till att stärka nätverksbildningen mellan integrationsfrämjande aktörer, deras samarbete och samhällets mottaglighet.

Med specialunderstödet finansieras ett projekt som har en tydlig plan.  Vid ansökan om finansiering ska projektplanen innehålla en redogö-relse för projektets mål, verksamhet, åtgärder, övervakningsplan och tidtabellen.

Statsunderstöd söks och beviljas i regel för högst ett år åt gången. Den verksamhet som finansieras kan inledas tidigast den 1 januari 2023 och pågå fram till den 31 maj 2025.

Ansökningsprocessen samordnas av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. För 2023 utlyses organisationsfinansiering till ett sammanlagt belopp av högst 140 000 €. Statsunderstöd kan sökas från och med måndagen 14.11.2022 till och med måndagen 12.12.2022 kl. 16.

Anvisningar och ansökningsblanketter

Projektfinansiering söks genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt eller som pappersversion hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast 12.12.2022 kl. 16. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Ytterligare information:
Varpu Taarna, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare, tfn 029 504 8243, [email protected]