Hoppa till innehåll

Statsunderstöd till organisationer för integrationsfrämjande arbete 2022

Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering i form av specialunderstöd i syfte att främja det integrationsarbete som tredje sektorn utför. I den ansökningsomgång som är öppen 29.11–20.12.2021 stöds integrationen av invandrare med familj. 

Projektunderstöd kan sökas av organisationer, föreningar och religiösa samfund som utför integrationsfrämjande arbete. En organisation som ansöker om understöd ska kunna bevisa att den har bedrivit verksamhet som främjat integrationen av invandrare under åtminstone de två senaste åren.

Statsunderstöd söks och beviljas i regel för högst ett år åt gången. Den verksamhet som finansieras kan inledas tidigast den 1 januari 2022 och pågå fram till den 31 mars 2023.

Ansökningsprocessen samordnas av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. För 2022 utlyses organisationsfinansiering till ett sammanlagt belopp av högst 600 000 €. Statsunderstöd kan sökas från och med måndagen 29.11.2021 till och med måndagen 20.12.2021 kl. 16.

Anvisningar och ansökningsblanketter

Projektfinansiering söks genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt eller som pappersversion hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast 20.12.2021 kl. 16.

  • e-postadressen: [email protected]
  • Postadress: Arbets- och näringsministeriet, PB 32, 00023 STATSRÅDET, märk kuvertet (se anvisningarna)

Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Ytterligare information:
Varpu Taarna, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare, tfn 029 504 8243, [email protected]