Hoppa till innehåll

Familjen är en viktig resurs vid integration

Befolkningen med invandrarbakgrund är ung. Många är i en ålder då de bildar familj. Av alla med utländsk bakgrund är fler än var femte minderårig och av hela barnbefolkningen i Finland har cirka tio procent utländsk bakgrund. 

En stor del av de invandrade barnen och unga klarar sig bra. Familjemedlemmarna är ofta en viktig resurs för varandra: att man har sin familj i Finland innebär bland annat bättre sysselsättning och språkfärdigheter jämfört med om familjen bor i ett annat land. 

Många barnfamiljer har svårigheter att klara sig ekonomiskt. Familjens socioekonomiska ställning och familjestrukturen är ofta en stor orsak bakom skillnaderna som helhet eller en stor del av skillnaderna mellan majoritetsbefolkningen och invandrarbarnen till exempel när det gäller utbildning och hälsa. 

Barnens situation är beroende av deras familjers situation. Att förbättra föräldrarnas sysselsättning och språkfärdigheter stöder även barnens integration. 

Skolhälsoenkäten har under flera år visat att unga med utländsk bakgrund oftare än unga med finländsk bakgrund har olika utmaningar med hälsan och välmåendet. Särskilt utsatta är barn och unga som kommit till landet som minderåriga utan vårdnadshavare. 

Förutsättningarna för föräldraskapet kan stödjas genom en integrationsplan för familjen. Med hjälp av integrationsplanen för hela familjen säkerställer man att ingen familjemedlem blir utanför integrationsprocessen. Man försöker också se till att alla familjemedlemmar hittar sin plats i den lokala gemenskapen.