Hoppa till innehåll

God praxis har testats i praktiken

Kompetenscentret för integration har utvecklat identifieringen, framförandet och spridningen av god praxis som främjar integrationen. Nordens välfärdscenter samlar god integrationspraxis från de nordiska länderna.

God praxis kan vara en ny verksamhetsmodell eller ett nytt material som befunnits fungera i praktiken. Dessutom kan god praxis ha samband med att förbättra en enskild tjänst, bygga upp en mer kundorienterad servicekedja, införa strukturella ändringar på organisationsnivå eller förändra verksamhetskulturen.

Hurdan är god praxis som främjar integrationen?

  • Målinriktad: minskar ojämlikheten mellan befolkningsgrupperna och förbättrar de nyanländas välbefinnande och delaktighet i samhället.
  • Kundorienterad: utgår från invandrarnas behov och omständigheter.
  • Anpassad till situationen: beaktar också utmanande omständigheter.
  • Verkningsfull: ger bättre resultat än tidigare ur kundens perspektiv.
  • Avbildbar: innehåller klart definierade väsentliga element och processer med hjälp av vilka man når det mål som eftersträvas för klienten.
  • Generaliserbar: verkningsfullheten kvarstår också när praxisen tas i användning i andra motsvarande verksamhetsomgivningar.

Integrationsfrämjande projekt

Utvecklingsprojekt kring asylsökande, invandrare, integration, flyktingmottagning och kulturell mångfald bedrivs runtom i Finland. En del av projekten är riksomfattande, en del lokala.

På integration.fi sammanställs information om projekt som främjar integrationen, hälsan, välbefinnandet och delaktigheten, så att de som planerar eller genomför projekt kan hitta idéer och information till stöd för sitt arbete. Projekten har i huvudsak sammanställts av Institutet för hälsa och välfärd. Innehållet i projektdelen överfördes till kompetenscentret för integration 17.9.2019. 

Projektmaterialet uppdateras tillsvidare inte.

Läs mer:
God praxis som sammanställts av Nordens välfärdscenter (Lärande exempel) 
Projekt och verksamhetsmodeller kring kulturell mångfald och minoriteter (på finska) 
THL:s forskning och projekt kring invandring och kulturell mångfald (på finska) 
Projekt som fått finansiering från asyl-, migrations- och integrationsfonden (EUSA/AMIF)