Hoppa till innehåll

Lagen om främjande av integration reglerar stödtjänsterna för integration

Syftet med lagen om främjande av integration är att stödja och främja integration och invandrares möjligheter att aktivt delta i samhällsverksamheten i Finland.

Invandrarna ska tillhandahållas åtgärder och tjänster som främjar och stöder integrationen i synnerhet i den inledande fasen. Sådana är till exempel undervisning i finska eller svenska samt information om samhället, kulturen och möjligheterna till sysselsättning och utbildning.

Målet är att de åtgärder och tjänster som anges i lagen ska främja invandrarnas möjlighet att uppnå en med den övriga befolkningen jämlik ställning i samhället, avseende såväl rättigheter som skyldigheter.

Lagens syfte är dessutom att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. Målet är att de åtgärder som anges i lagen ska stödja invandrarnas delaktighet och påverkansmöjligheter och en dubbelriktad integration.

Lagen om främjande av integration gäller också personer som flyttat till Finland tillfälligt 

Lagen om främjande av integration tillämpas på den som har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland. Lagen tillämpas även på den vars uppehållsrätt har registrerats eller för vilken har beviljats ett uppehållskort i enlighet med utlänningslagen. Lagens tillämpningsområde omfattar också EU-medborgare och medborgare i de nordiska länderna samt deras familjemedlemmar. 

Lagen tillämpas inte på personer som är finska medborgare.

Även personer som flyttat till Finland tillfälligt har möjlighet att få de åtgärder och tjänster som nämns i lagen. Sådana personer är till exempel studerande och personer som fått tillfälligt uppehållstillstånd på basis av arbete.

Den gällande integrationslagen har reformerats så att den motsvarar riksdagens förutsättningar för främjande av integration. Totalreformen av integrationslagen träder i kraft den 1 januari 2025. Läs mer om reformen av integrationslagen.

Mer information:
Lagen om främjande av integration
Statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration
Statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration
Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare
Arbets- och näringsministeriets anvisning om ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration
Lagen om främjande av integration styr integrationen