Hoppa till innehåll

Integrationsfrämjandet styrs också av annan lagstiftning

Förvaltningslagen fastställer grunderna för god förvaltning

Syftet med förvaltningslagen är att genomföra och främja god förvaltning samt rättsskydd i förvaltningsärenden. Lagens syfte är också att främja kvalitet och gott resultat i fråga om den service förvaltningen tillhandahåller. Myndigheternas åtgärder ska vara opartiska och stå i rätt proportion till sitt syfte.

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om grunderna för god förvaltning och om förvaltningsförfarandet i förvaltningsärenden. Förvaltningslagen är en allmän lag och iakttas om inte något annat föreskrivs i någon annan lag. Även i förvaltningsförfarandet som rör integration iakttas förvaltningslagen till den del lagen om främjande av integration inte innehåller någon speciallagstiftning.

Medborgarskapslagen reglerar förutsättningarna för medborgarskap

Medborgarskapslagen föreskriver om förutsättningarna för att förvärva, behålla eller förlora finskt medborgarskap. Den föreskriver också om förfarandet vid behandlingen av ett sådant ärende. Enligt medborgarskapslagen kan integrationen av invandrare samt deras samhörighet och delaktighet i samhället främjas genom att bevilja medborgarskap.

Lagen om främjande av integration gäller inte personer som fått finskt medborgarskap.

Barnskyddslagen säkerställer en trygg uppväxtmiljö för barnet

Syftet med barnskyddslagen är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.

I Finland har alla barnskyddsåtgärder fastställts i barnskyddslagen. Det innebär att barnskyddsmyndighetens verksamhet och beslut alltid grundar sig på lagen. Barnskyddslagen gäller alla barn som finns i Finland oberoende av grunden för vistelsen.

I Finland är det kommunens uppgift att ordna barnskydd. För det kommunala barnskyddet ansvarar socialarbetarna.

Barnets rättigheter anges separat i Finlands grundlag och i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som trätt i kraft i Finland, särskilt i konventionen om barnets rättigheter. Dessa understryker att barnets bästa ska beaktas i all myndighetsverksamhet.  

Barnets rättigheter kan inte tryggas enbart med stöd av barnskyddslagen utan den uppgiften gäller också annan lagstiftning och andra myndigheter och i ett bredare perspektiv hela samhället.

Lagen om främjande av integration hänvisar till barnskyddslagstiftningen i synnerhet i fråga om utredningen av barnets bästa samt familjegrupphem och andra boendeenheter.

Språklagen tryggar rätten att uträtta ärenden på finska, svenska eller vid behov på eget språk

Språklagens syfte är att trygga den i grundlagen tillförsäkrade rätten för var och en att hos domstolar och andra myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska.

Målet är att vars och ens rätt till rättvis rättegång och god förvaltning garanteras oberoende av språket samt att individens språkliga rättigheter förverkligas utan att han eller hon särskilt behöver begära det.

Myndigheterna har rätt att ge bättre språklig service än vad lagen förutsätter. Även invandrare har på vissa villkor rätt att få service på sitt eget modersmål eller ett språk som invandraren förstår på det sätt som krävs för behandlingen av ärendet.

Bestämmelser om rätten att hos myndigheter använda andra språk än finska, svenska och samiska finns i lagstiftningen om rättegångar, förvaltningsförfarandet och förvaltningsprocessen, utbildning, hälso- och sjukvård och socialvård samt andra förvaltningsområden.

Myndigheten ska ordna avgiftsfri tolkning när kunden enligt lag har rätt att använda sitt eget språk, som är något annat språk än myndighetens språk eller det språk som ärendet behandlas på. Myndigheten kan också själv sköta tolkningen. 

Ett dokument från en finländsk myndighet som ges för utlandet eller en utlänning eller som är avsett att användas utanför Finland kan skrivas på något annat språk än finska eller svenska, om inget annat särskilt föreskrivs.

Mer information:
Förvaltningslagen
Medborgarskapslagen
Barnskyddslagen
Finlands grundlag
Europakonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter
Språklagen