Hoppa till innehåll

Planens innehåll och den utarbetande myndighetens uppgifter

För utarbetandet av integrationsplanen ansvarar antingen kommunen eller arbets- och näringsbyrån/en kommun i ett försöksområde. Planen baserar sig på den bedömning som gjorts i den inledande kartläggningen av invandrarens servicebehov och av vilka tjänster och åtgärder som kan främja invandrarens integration. Den bedömning som baserar sig på den inledande kartläggningen kompletteras när integrationsplanen utarbetas.

När en myndighet utarbetar en integrationsplan tillsammans med en invandrare ska man i planen beakta invandrarens individuella behov, mål och färdigheter. Planens innehåll påverkas av personens tidigare utbildning, arbetserfarenhet, ålder, hälsotillstånd och andra personliga faktorer. Strävan efter att utarbeta en individuell plan innebär också att invandrarens personliga önskemål, förutsättningar och motivation beaktas.

Planens innehåll påverkas också exempelvis av hurdana tjänster och vilka utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter som finns i området.

I integrationsplanen avtalar man om

 • invandrarens inledande eller fortsättande av studier i finska eller svenska
 • integrationsutbildning och andra integrationsfrämjande åtgärder
 • arbetssökning och dess mål samt tjänster som stöder arbetssökandet och främjar sysselsättning.

I integrationsplanen kan man också avtala om undervisning i det egna modersmålet och undervisning om samhället. I planen beaktas läs- och skrivkunnigheten och/eller behovet av undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen.

Arbets- och näringstjänsternas integrationsplan

I en integrationsplan som utarbetas av arbets- och näringsbyrån eller en försökskommun avtalar man om de integrationsfrämjande tjänster genom vilka man stöder invandrarens sysselsättning eller möjligheter att hitta en utbildningsplats. De tjänster som avtalas i planen baserar sig på den bedömning som gjorts i den inledande kartläggningen av invandrarens situation och servicebehov (språkkunskaper, arbetserfarenhet, utbildning, andra färdigheter) samt på invandrarens egna önskemål och planer. Den bedömning som baserar sig på den inledande kartläggningen kompletteras när integrationsplanen utarbetas och senare när den uppdateras. Samtidigt som planen utarbetas kommer man också överens om hur förverkligandet av planen ska följas upp.

Deltagande i integrationsutbildning är oftast den första tjänsten som man kommer överens om i integrationsplanen. Efter integrationsutbildningen granskas och kompletteras integrationsplanen som utarbetats på arbets- och näringsbyrån. Då kan man i planen exempelvis avtala om tjänster enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som bedöms stödja invandrarens sysselsättning och/eller professionella utveckling på bästa möjliga sätt. 

Kommunens integrationsplan

Kommunen utarbetar integrationsplaner för de invandrare som på grund av sin livssituation inte omedelbart är på väg ut i arbetslivet. Om en invandrare på grund av ålder, hälso- eller familjeskäl eller andra motsvarande skäl inte anmäler sig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån och inte deltar i arbets- och näringstjänsternas integrationsfrämjande tjänster, avtalar kommunen med personen om integrationsfrämjande kommunala tjänster eller andra tjänster och åtgärder i en integrationsplan.

När man utarbetar en integrationsplan i en kommun är det viktigt att uppgifterna i planen sammanförs med andra serviceplaner som utarbetas i kommunen (exempelvis småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, barnskydd och handikapptjänster). Förverkligandet av en integrationsplan kräver ofta sektorsövergripande samarbete.   

Kommunens integrationsplan kan innehålla bland annat:  

 • studier i finska eller svenska
 • undervisning om samhället
 • integrationsutbildning
 • undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen
 • undervisning i läsning eller skrivning
 • undervisning i eget modersmål, i synnerhet för minderåriga invandrare
 • hobby- eller studiemöjligheter som erbjuds av det fria bildningsarbetet
 • andra individuella tjänster eller åtgärder som främjar integrationen

Mer information:
Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Integrationsplan för minderårig 
Integrationsplan för en familj 
Inledande kartläggning 
För vem görs en inledande kartläggning?