Hoppa till innehåll

Samarbetet mellan organisationer och myndigheter bygger på öppenhet och en tydlig arbetsfördelning

När det gäller integrationsfrämjande verksamhet uppnås de eftersträvade målen bäst när myndigheter och organisationer ser främjandet av integration som en gemensam uppgift. Ett jämlikt partnerskap, oförbehållsamt fokus på utvecklingsarbete, gemensamma planeringsforum och resursering av verksamheten utgör grunden för samarbetet. Det är också viktigt att samarbetet grundar sig på en tydlig roll- och arbetsfördelning och tydliga avtal.

Organisationernas och volontärernas arbete är en värdefull resurs för integrationsfrämjande. Organisationernas och myndigheternas partnerskap ökar arbetets effektivitet och kan exempelvis utöver lagstadgade tjänster medföra ett mer omfattande integrationsstöd för kommunens nya invånare.

Kommunen kan stödja organisationernas arbete genom bidrag, utbildningar och genom att öppet och proaktivt kommunicera om de egna processerna. Det är viktigt att lyssna på organisationerna och volontärerna när stödet för organisationerna planeras. I organisationerna görs mycket arbete på frivillig basis, men de behöver också ekonomiskt stöd för att organisera och samordna sin verksamhet. 

Organisationerna i kommunen kan exempelvis bjuda in till upprättandet av integrationsprogrammet, integrationsfrämjande arbetsgrupper samt planering av tjänster och handlingsprogram. Kanaler kan byggas mellan aktörer i området där aktörer regelbundet kan förmedla information till varandra. Möten kan ordnas mellan exempelvis skola och socialtjänst samt mellan organisationer. Organisationer och andra lokala aktörer kan också använda nationella kanaler i sitt samarbete.

Organisationerna lyfter fram observationer på gräsrotsnivå

Organisationsaktörerna kan förmedla viktiga signaler till myndigheterna om observationer som gjorts på fältet.  De kan även fungera som förmedlare av myndigheternas information för invandrare och utländska personer, eftersom organisationer kan nå sådana personer som myndigheterna inte kan eller så kan de förmedla informationen på det egna språket. I bästa fall leder informationsutbytet och samarbetet mellan myndigheter och organisationer till att de olika aktörernas tjänster kompletterar varandra. Genom samarbete kan dessutom stöd riktas dit där det finns ett identifierat behov.

Organisationer kan också ha särskild sakkunskap i frågor där kommunen inte har någon separat tjänst exempelvis gällande hedersvåld, människohandel eller medlingsverksamhet. Organisationernas verksamhet med låg tröskel stärker de utländska kommuninvånarnas delaktighet och verkar som stöd i integrationen.

Stödförintegration.fi synliggör verksamhet med låg tröskel

Stödförintegration.fi har skapats för att underlätta samarbete och informationsutbyte mellan aktörer inom integration. I tjänsten kan du söka och annonsera om verksamhet med låg tröskel som stödjer integration samt evenemang och utbildningar för anställda och frivilliga som arbetar med integration. 

Tjänsten fungerar bäst när den tas i bruk i regionen tillsammans och aktörerna förbinder sig att använda den. Organisationer och aktörer för verksamheter med låg tröskel vill hålla sin verksamhetsinformation uppdaterad i tjänsten, så att de kan vara säkra på att områdets myndigheter är förbundna till tjänstens användning och att de använder tjänsten regelbundet i rådgivningsarbetet med de utländska klienterna. 

Beslutet om att ta stödförintegration.fi i bruk i området bör fattas gemensamt av de olika aktörerna. Dessutom är det bra att regelbundet diskutera om tjänstens användning i onlinemöten och personalmöten så att användningen av tjänsten blir regelbunden och en del av arbetsrutinerna.

Beslutet i kommunen kan exempelvis fattas som ett av integrationsprogrammets åtgärder, med vilken den tredje sektorns och det fria civilarbetets roll stärks i den integrationsfrämjande helheten och stadens tjänsteutbud. 

Utöver stödförintegration.fi synliggör även onlinetjänsten toimeksi.fi tillsammans med sina regionala webbplatser också medborgaraktiviteter och aktörer. Webbplatserna samlar bland annat verksamhet och evenemang för olika föreningar och organisationer.

Läs mer:
Partnerskapsprogram 
Stödförintegration.fi
Toimeksi.fi