Hoppa till innehåll

Boende och omvårdnad

Välfärdsområdet kan inrätta ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet för barn och unga personer. Välfärdsområdet kan också vid behov ingå ett avtal om drivandet av bostadsenheten med en privat serviceproducent. När en bostadsenhet inrättas ska ett avtal alltid först ingås med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) utifrån det antal minderåriga asylsökande som anlänt utan vårdnadshavare och det behov som detta orsakar. Välfärdsområdet ska höra kommunen innan ett familjegrupphem eller en annan bostadsenhet inrättas.

Den kommun i vars område bostadsenheten inrättas ska även ha ett avtal med NTM-centralen om mottagning av personer som får internationellt skydd samt ett gällande integrationsprogram.  Avtalet gör det möjligt att betala ut statliga ersättningar till kommunen.

Om kommunen inte har ett avtal om mottagning av personer som får internationellt skydd eller ett integrationsprogram ska kommunen komma överens med NTM-centralen om beredningen av och tidsplanen för avtalet och programmet.  Välfärdsområdet avtalar med kommunen och närings-, trafik- och miljöcentralen också om placering av barn och unga i de inrättade enheterna och om ordnande av integrationsfrämjande tjänster.

Familjegrupphemmens lokaler och personal

På lokalerna och uppväxtförhållandena i familjegrupphem eller andra bostadsenheter, antalet barn och unga personer som vårdas tillsammans och personalen tillämpas enligt lagen om främjande av integration vad som föreskrivs i barnskyddslagen.

Barnet har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling och till särskilt skydd. Barnets omvårdnad och fostran ska ordnas med respekt för barnets personliga integritet. En bostadsenhet ska ha tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och tillräcklig och ändamålsenlig utrustning.  

Även i fråga om dimensioneringen av familjegrupphemmens personal hänvisas det till barnskyddslagen.

I en bostadsenhet får högst sju barn eller unga personer vårdas tillsammans. I samma byggnad får högst 24 barn eller unga personer vara placerade samtidigt. I allmänhet ska en bostadsenhet ha minst sju anställda som arbetar med vård- och fostringsuppgifter. Om det finns flera bostadsenheter i samma byggnad, ska en bostadsenhet ha minst sex anställda som är sysselsatta i vård- och fostringsuppgifter.

I fråga om personalens behörighetskrav iakttas enligt lagen om främjande av integration också barnskyddslagen så att enheten har ett tillräckligt stort antal sådana yrkesutbildade personer inom socialvården och tillräcklig annan personal för den vård och fostran som barn och unga personer behöver och som har den behörighet som avses i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015).

Mer information:
Lagen om främjande av integration
Barnskyddslagen