Hoppa till innehåll

Boende och omvårdnad

Kommunen kan inrätta ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet för barn och unga. Kommunen kan vid behov även ingå avtal om underhållet av bostadsenheten med en privat serviceproducent. När en bostadsenhet inrättas ska ett avtal alltid först ingås med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) utifrån det antal minderåriga asylsökande som anlänt utan vårdnadshavare och det behov som detta orsakar. 

Den kommun i vars område bostadsenheten inrättas ska även ha ett avtal med NTM-centralen om mottagning av personer som får internationellt skydd samt ett gällande integrationsprogram. Avtalet gör det möjligt att betala ut statliga ersättningar till kommunen.

Om kommunen inte har ett avtal om mottagning av personer som får internationellt skydd eller ett integrationsprogram ska kommunen komma överens med NTM-centralen om beredningen av och tidsplanen för avtalet och programmet. Kommunen och NTM-centralen avtalar även om placering av barn och unga personer vid de inrättade enheterna, anordnande av integrationsfrämjande tjänster samt ersättning av kostnaderna för åtgärderna.

Familjegrupphem regleras i barnskyddslagen

Barnskyddslagen innehåller bestämmelser om uppväxtförhållanden och lokaler i familjegrupphem eller övriga bostadsenheter, antalet barn och unga personer som vårdas tillsammans och om personalen.

Barnet har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Barnets vård och fostran ska ordnas så att barnets personliga integritet respekteras. Bostadsenheten ska ha tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och tillräcklig och ändamålsenlig utrustning.  

Även i fråga om dimensioneringen av familjegrupphemmens personal hänvisas det till barnskyddslagen. I en bostadsenhet får högst sju barn eller unga personer vårdas tillsammans. I samma byggnad får högst 24 barn eller unga personer vara placerade samtidigt.  I allmänhet ska i en bostadsenhet minst sju anställda vara sysselsatta i vård- och fostringsuppgifter. Om det finns flera bostadsenheter i samma byggnad, ska det per bostadsenhet finnas minst sex anställda som är sysselsatta i vård- och fostringsuppgifter.

I fråga om personalens behörighetskrav iakttas barnskyddslagen så att enheten har ett tillräckligt stort antal sådana yrkesutbildade personer inom socialvården och tillräcklig annan personal för den vård och fostran som barn och unga personer behöver och som har den behörighet som avses i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005).

Mer information:
Barnskyddslagen