Hoppa till innehåll

För vem utbetalas ersättning? 

Kommunerna kan ersättas för kostnader för att de ordnar integrationstjänster för personer som beviljats uppehållstillstånd enligt de kriterier som fastställts i utlänningslagen. 

Ersättningar enligt integrationslagen utgår:

 1. Kvotflyktingar (90 § i utlänningslagen)
 2. Personer som beviljats asyl (87 § i utlänningslagen)
 3. Personer som får alternativt skydd (88 § i utlänningslagen)
 4. Personer som får humanitärt skydd (strukits från utlänningslagen 16.5.2016)
 5. Personer som fått uppehållstillstånd vid tillämpning av uteslutningsklausul (89 § i utlänningslagen)
 6. Personer som statsrådet har beslutat ska tas till Finland på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser (93 § i utlänningslagen)
 7. Personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av individuella mänskliga orsaker (52 § i utlänningslagen)
 8. Offer för människohandel (52 a § i utlänningslagen)
 9. Personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av att de är förhindrade att lämna landet (51 § i utlänningslagen)
 10. Familjemedlemmar till ovannämnda personer
 11. Ovannämnda personer som beviljats fortsatt tillstånd (54 § i utlänningslagen)

Dessutom beviljas vissa ersättningar för kostnader för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium och personer som deltagit som frivilliga i Finlands krig.
 
Kostnader för personer som fått finskt medborgarskap ersätts inte. Ett undantag är offer för människohandel: kostnader för service och stödåtgärder för offer för människohandel kan ersättas även om ett offer för människohandel är finsk medborgare. 

Kvotflyktingar 

Inom flyktingkvoten kan Finland ta emot personer som har definierats som flyktingar av FN:s flyktingorganisation UNHCR och andra utlänningar som är i behov av internationellt skydd för omplacering.

Med flyktingkvot avses att sådana utlänningar i behov av internationellt skydd som ska omplaceras tas emot i enlighet med de grunder som fastställts i statsbudgeten för respektive år (90 § i utlänningslagen).

Personer som beviljats asyl 

En utlänning som vistas i landet beviljas asyl, om han eller hon vistas utanför sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland till följd av att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt ursprung, sin religion, nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning, och om han eller hon på grund av sin fruktan inte vill använda sig av detta lands skydd (87 § i utlänningslagen)

Personer som får alternativt skydd 

En utlänning som vistas i Finland ska beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd trots att villkoren för beviljande av asyl enligt 87 § i utlänningslagen inte uppfylls, om personen utsätts för en verklig risk i sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland, och han eller hon inte kan eller vill begagna sig av detta lands skydd (88 § i utlänningslagen). 

Personer som får humanitärt skydd 

En utlänning som vistas i landet ska beviljas uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd trots att villkoren för beviljande av asyl eller alternativt skydd enligt 87 eller 88 § i utlänningslagen inte uppfylls, om utlänningen inte kan återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland för att det inträffat en miljökatastrof där eller för att säkerhetsläget i landet är dåligt till följd av en internationell eller intern väpnad konflikt eller en allvarlig situation för de mänskliga rättigheterna (88a § i utlänningslagen). 

Personer som har beviljats uppehållstillstånd på grund av en individuell mänsklig orsak 

En utlänning som befinner sig i Finland beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd, om det med hänsyn till utlänningens hälsotillstånd, de band som knutits till Finland eller av någon annan individuell, mänsklig orsak är uppenbart oskäligt att vägra uppehållstillstånd. Här beaktas i synnerhet de förhållanden i vilka han eller hon skulle hamna i sitt hemland eller hans eller hennes sårbara ställning (52 § i utlänningslagen). 

Offer för människohandel 

Ett offer för människohandel som befinner sig i Finland beviljas tillfälligt uppehållstillstånd om

 • det på grund av förundersökning eller domstolsbehandling i anslutning till människohandel är motiverat att offret för människohandel vistas i Finland,
 • offret för människohandeln är berett att samarbeta med myndigheterna för att de som misstänks för människohandel ska kunna gripas, och
 • offret för människohandeln inte längre har förbindelser med de personer som är misstänkta för människohandel (52 a § i utlänningslagen).

Om ett offer för människohandel befinner sig i en särskilt utsatt position kan permanent uppehållstillstånd också beviljas.

Personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av att de är förhindrade att lämna landet 

En utlänning som befinner sig i Finland beviljas tillfälligt uppehållstillstånd, om han eller hon av tillfälliga hälsoskäl inte kan återsändas till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland eller om det är omöjligt att avlägsna honom eller henne ur landet (51 § i utlänningslagen).

Personer som beviljats uppehållstillstånd på basis av uteslutningsklausul 

En utlänning som vistas i Finland beviljas inte asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd därför att utlänningen gjort sig skyldig till eller det finns grundad anledning att misstänka att han eller hon gjort sig skyldig till en gärning som avses i 87 § 2 mom., 88 § 2 mom. eller 88 a § 2 mom. i utlänningslagen. Personen beviljas tillfälligt uppehållstillstånd för högst ett år i sänder om han eller hon inte kan avlägsnas ur landet därför att han eller hon hotas av dödsstraff, tortyr, förföljelse eller någon annan behandling som kränker människovärdet (89 § i utlänningslagen). 

Annan humanitär invandring 

Statsrådet kan besluta att utlänningar ska tas till Finland på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser. (93 § i utlänningslagen). 

Familjemedlemmar 

Bestämmelserna i 45–49 § i 5 och 6 kap. i utlänningslagen tillämpas dessutom på en familjemedlem eller någon annan anhörig till den person som avses i 2 mom., om familjebandet har funnits redan innan den person som avses i 2 mom. kom till Finland. 

Beviljande av fortsatt tillstånd 

Ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas om villkoren för det föregående tidsbegränsade uppehållstillståndet fortfarande uppfylls (54 § i utlänningslagen).

Personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium 

Staten ersätter kommunen i fråga om personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium och fått uppehållstillstånd eftersom de hör till den förflyttade befolkningen från Ingermanland eller tjänstgjorde i finska armén åren 1930–1945. 

Vad gäller personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium ersätts kommunen för
kostnader för utkomststöd för högst sex månader

 • betydande kostnader till följd av en skada eller sjukdom för högst fem år
 • kostnader för att ordna försörjningen för en person av den anledningen att personen på grund av sin ställning vid invandringen inte kan få pension eller någon annan socialskyddsförmån, för högst fem år.

Ytterligare information:
Arbets- och näringsministeriets anvisning om ersättning till kommunerna och välfärdsområden för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration