Hoppa till innehåll

För vem utbetalas ersättning? 

Kommunerna och välfärdsområdena kan ersättas för kostnader för personer som ingår i den personkrets som anges i 2 § 2 och 3 mom. i integrationslagen. 

Ersättningar enligt integrationslagen betalas för:

 1. Kvotflyktingar (90 § i utlänningslagen)
 2. Personer som beviljats asyl (87 § i utlänningslagen)
 3. Personer som beviljats alternativt skydd (88 § i utlänningslagen)
 4. Personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av tillämpning av uteslutningsklausuler (89 § i utlänningslagen)
 5. Personer som statsrådet har beslutat ta till Finland på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser (93 § i utlänningslagen)
 6. Personer som beviljats uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker (52 § i utlänningslagen)
 7. Offer för människohandel (52 a § i utlänningslagen)
 8. Personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av att de är förhindrade att lämna landet (51 § i utlänningslagen)
 9. Familjemedlemmar till ovan nämnda personer
 10. Ovan nämna personer som beviljats fortsatt tillstånd (54 § i utlänningslagen)
 11. Personer som beviljats tillfälligt skydd och som har en registrerad hemkommun (110 § i utlänningslagen)

Dessutom ersätts kommunerna och välfärdsområdena för vissa kostnader för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium och personer som deltagit som frivilliga i Finlands krig.
 
Kostnader för personer som beviljats finskt medborgarskap ersätts inte. Ett undantag är offren för människohandel för vilka kostnaderna för tjänster och stödåtgärder kan ersättas även om den som blivit offer för människohandel är finsk medborgare.

Kvotflyktingar

Inom en flyktingkvot kan Finland för omplacering ta emot personer som FN:s flyktingorgan UNHCR definierar som flyktingar eller andra utlänningar som är i behov av internationellt skydd.
 
Med flyktingkvot avses att sådana utlänningar i behov av internationellt skydd som ska omplaceras tas emot i enlighet med de grunder som fastställts i statsbudgeten för respektive år (90 § i utlänningslagen).

Personer som beviljats asyl

En utlänning som vistas i landet beviljas asyl om hen vistas utanför sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland och hen har grundad anledning att frukta förföljelse i det landet på grund av sitt ursprung, sin religion, sin nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning och på grund av sin fruktan inte vill använda sig av detta lands skydd (87 § i utlänningslagen). 

Personer som beviljats alternativt skydd 

En utlänning som vistas i Finland beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd trots att villkoren för beviljande av asyl enligt 87 § i utlänningslagen inte uppfylls, om personen i sitt hemland eller permanenta bosättningsland utsätts för allvarlig fara och inte kan eller vill begagna sig av detta lands skydd (88 § i utlänningslagen). 

Personer som beviljats humanitärt skydd 

Uppehållstillstånd beviljas inte längre på grund av humanitärt skydd sedan den 16 maj 2016. För personer som före det har beviljats uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd betalas fortsättningsvis ersättning.

Personer som beviljats tillfälligt skydd och som har en registrerad hemkommun

Miljontals människor flytt från Ukraina till följd av kriget där. Europeiska unionen aktiverade direktivet om tillfälligt skydd den 4 mars 2022. Syftet med uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är att erbjuda hjälp till människor som flyr krig. Personer som får tillfälligt skydd omfattas av mottagningslagstiftningen och de kan bo på en förläggning eller inkvarteras enskilt. 

Personer som får tillfälligt skydd kan få en hemkommun om de uppfyller förutsättningarna i lagen om hemkommun. För största delen av dem som får tillfälligt skydd uppfylls villkoren för att få en hemkommun även när giltighetstiden för de tillfälliga uppehållstillstånd som beviljats dem har förlängts och de har bott i Finland utan avbrott i minst ett år. Personer som får tillfälligt skydd och som fått en hemkommun är efter det inte längre klienter hos förläggningarna och omfattas därmed av kommunernas och välfärdsområdenas tjänster, och på dem tillämpas inte längre mottagningslagstiftningen. Personer som får tillfälligt skydd och som har en hemkommun omfattas av ersättningarna för kostnader enligt integrationslagen och de kan anvisas till kommunplatser enligt integrationslagen.

Personer som beviljats uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker 

En utlänning som befinner sig i Finland beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd, om det med hänsyn till utlänningens hälsotillstånd, de band som knutits till Finland eller av någon annan individuell, mänsklig orsak är uppenbart oskäligt att vägra uppehållstillstånd. På detta inverkar särskilt de förhållanden i vilka hen skulle hamna i sitt hemland eller hens sårbara ställning (52 § i utlänningslagen).

Offer för människohandel

Ett offer för människohandel som befinner sig i Finland beviljas tillfälligt uppehållstillstånd om

 • det på grund av förundersökning eller domstolsbehandling i anslutning till människohandel är motiverat att offret för människohandel vistas i Finland,
 • offret för människohandeln är berett att samarbeta med myndigheterna för att de som misstänks för människohandel ska kunna gripas, och
 • offret för människohandeln inte längre har förbindelser med de personer som är misstänkta för människohandel (52 a § i utlänningslagen).

Om ett offer för människohandel befinner sig i en särskilt utsatt ställning kan uppehållstillstånd beviljas som kontinuerligt.

Personer som beviljats uppehållstillstånd för att de är förhindrade att lämna landet 

En utlänning som befinner sig i Finland beviljas tillfälligt uppehållstillstånd, om hen av tillfälliga hälsoskäl inte kan återsändas till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland eller om det faktiskt är omöjligt att avlägsna honom eller henne ur landet (51 § i utlänningslagen). 

Personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av uteslutningsklausuler

En utlänning som vistas i Finland beviljas inte asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd om utlänningen har gjort sig skyldig till eller misstänks ha gjort sig skyldig till ett brott som avses i 87 § 2 mom. eller 88 § 2 mom. eller 88 a § 2 mom. i utlänningslagen. Om utlänningen inte kan avlägsnas ur landet därför att hen hotas av dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan behandling som kränker människovärdet beviljas hen tillfälligt uppehållstillstånd för högst ett år i sänder (89 § i utlänningslagen). 

Annan humanitär invandring

Statsrådet kan besluta att utlänningar ska tas till Finland på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser (93 § i utlänningslagen). 

Familjemedlemmar

Kommunerna och välfärdsområdena ersätts för kostnader för att ta emot och ordna integrationstjänster för familjemedlemmar och andra anhöriga till ovan nämnda personer enligt 2 § 2 mom. i integrationslagen, om familjemedlemmen eller den anhöriga har haft familjeband till den person som avses i 2 § 2 mom. i integrationslagen innan denna person kom till Finland. 

Beviljande av fortsatt tillstånd

Ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas, om villkoren för det föregående tidsbegränsade uppehållstillståndet fortfarande uppfylls (54 § i utlänningslagen). 

Personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium

Staten beviljar kommuner eller välfärdsområden ersättning även för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium som har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillhörighet till den förflyttade befolkningen från Ingermanland eller tjänstgöring i finska armén under åren 1939–1945.
 
För personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium ersätts kommunen eller välfärdsområdet för

 • kostnader för utkomststöd för högst sex månader,
 • betydande kostnader till följd av en skada eller sjukdom för högst fem år och
 • kostnader för ordnande av försörjning för högst fem år för att personen eftersom hen är invandrare inte kan få pension eller någon annan socialskyddsförmån.

Mer information:
Arbets- och näringsministeriets anvisning om ersättning till kommunerna och välfärdsområdena för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration