Hoppa till innehåll

En språkmedveten arbetsmiljö ligger i arbetstagarens och arbetsgivarens intresse

Med språkmedvetenhet avses fortlöpande beaktande av olika situationer av språkanvändning, språkliga drag och texter. Ett språkmedvetet tänkande innebär en uppskattande och förstående inställning till olika språk och språkformer. Detta innebär också att man bedömer sina egna språkliga val och anpassar dem så att de lämpar sig för situationen. 

Detta tillvägagångssätt strävar efter att undanröja hinder för förståelse och deltagande så att verksamheten och kunskapen är tillgängliga oberoende av språkkunskap.  Språkmedvetenhet kan främjas till exempel i arbetslivet och i undervisningen.

En flerspråkig arbetskultur berikar hela organisationen

Språkmedvetet arbete undanröjer hinder som försvårar deltagandet och förståelsen på arbetsplatsen. Metoden främjar delaktighet i arbetsgemenskapen för arbetstagare med växande språkkunskaper. En språkmedveten verksamhetskultur gynnar både arbetstagaren och arbetsgivaren. 

Språkmedvetet arbete syns som konkreta val och arbetssätt. I arbetsgemenskapen kan arbetstagarna främja språklig medvetenhet till exempel genom att vara medvetna om de övriga arbetstagarnas språkliga mångfald och erkänna språkets centrala betydelse i sin verksamhetskultur. I arbetet kan man aktivt lyfta fram och respektera olika språk och språkformer. Även ledningen av en organisation eller arbetsgemenskap kan göras mer språkmedveten. 

I praktiken kan språkmedvetenheten synas till exempel i rekryteringen, när den som rekryterar omvärderar och jämkar språkkraven för arbetsuppgifterna. Att jämka kraven förutsätter dock ändringar i arbetssätten i hela arbetsmiljön så att arbetsuppgifterna kan skötas också med hjälp av växande språkkunskaper eller till exempel på engelska. Språkmedvetet arbete innebär dock inte att arbetsbeskrivningen eller de uppgifter som hör till den underlättas. Flerspråkighet betraktas på arbetsplatsen framför allt som en resurs och en positiv faktor. I en språkmedveten arbetsmiljö är kommunikation på flera språk en naturlig del av arbetskulturen.

Integration och delaktighet kan stödjas genom att språkkunskaperna stärks

Det är viktigt att också undervisningen i finska kopplas till arbetslivet. På detta sätt effektiviseras utvecklingen av invandrarnas språkkunskaper och deras etablering i samhället. När arbetsgemenskapen stöder arbetstagarens studier i finska, främjar den samtidigt invandrarens arbetslivsfärdigheter samt integrationen i större utsträckning. De yrkesinriktade språkkunskaperna utvecklas ofta i det praktiska arbetet och kunskaperna formas enligt arbetsuppgifternas behov. För att stödja detta erbjuder arbets- och näringstjänsterna utbildningarna Finska på arbetsplatsen och Svenska på arbetsplatsen, som ordnas genom gemensam upphandling med arbetsgivarna. De konkreta målen för språkinlärning definieras i utbildningen efter ämnesområde och arbetsuppgift.

Utvecklingen av språkkunskaperna kan också stödjas genom att det språk som används i arbetsmiljön klargörs och upprepas. För att förbättra tillgängligheten på arbetsplatserna vore det bra att stärka kunskaperna i lätt finska. Det är bra att komma ihåg kunskaperna i lätt finska både i den yrkesmässiga kommunikationen och i de informella diskussionerna inom arbetsgemenskapen. Det är viktigt att också personer med språkkunskaper som utvecklas har möjlighet att delta i diskussioner som förs i pausutrymmen och på detta sätt bekanta sig med de övriga medlemmarna i arbetsgemenskapen. 

En av de viktigaste utgångspunkterna för ett språkmedvetet tänkande är att identifiera betydelsen av växelverkan. Målet är inte att uppnå felfria språkkunskaper utan att främja ömsesidighet, delaktighet och ömsesidig förståelse. 

Ytterligare information:

Mångfald i arbetslivet
Arbetsliv
Projektet Moninaisesti parempi (på finska)
Språkmedvetet sakkunnigarbete (på finska)
Utbildningen En fungerande mångfaldig arbetsgemenskap (Toimiva monimuotoinen työyhteisö) (på finska)