Hoppa till innehåll

De nationella informationssystemtjänsterna för integrationen främjar klientarbetet inom integrationen i kommunerna

Syftet med de riksomfattande informationssystemtjänsterna för integrationen är att stödja kommunernas kundarbete inom integration, förbättra informationsutbytet mellan aktörer inom integration och producera information för informationsledningen för integration på kommunal, regional och riksomfattande nivå. Informationssystemtjänsterna kan tas i bruk i kommunerna från och med den 1 januari 2025. 

Kundinformationssystemet Koto-digi används i kommunernas integrationstjänster. Kundinformationssystemet stöder i synnerhet mottagandet av personer som får internationellt skydd och hänvisningen till tjänster. 

Datastrukturen i Koto-digi-systemet harmoniseras med informationssystemet för arbets- och näringstjänster så att utlämnandet av uppgifter effektiviseras och informationsledningen för integration underlättas. I systemet utvecklas dessutom möjligheter att utnyttja olika datalager, kontaktytor och utvidgningar i kommunerna.

Ibruktagandet av kundinformationssystemet inleds 2025

Bestämmelser om användningen av Koto-digi-systemtjänster finns i den nya integrationslagen (KOTO24) som träder i kraft den 1 januari 2025. 

De nationella informationssystemtjänsterna för integrationen utvecklas inom Koto-digi-projektet vid närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret), som inleddes hösten 2022. 

Utvecklings- och förvaltningscentret ansvarar för byggandet, driften och kostnaderna för informationssystemet.

Skyldigheten för kommunerna att använda systemet träder i kraft efter övergångsperioden den 1 januari 2027. Det är gratis för kommunerna att använda systemet.

Informationssystemtjänsterna utvecklas i samarbete

Staten ansvarar för byggandet, driften och kostnaderna för det gemensamma informationssystemet. Utvecklingen av informationssystemtjänsterna sker i ett nära samarbete med kommunerna och andra intressenter. Utöver arbetsgrupper och intervjuer ordnas också evenemang för kommentarer och diskussioner.

Projektet för att utveckla systemet genomförs som en del av arbets- och näringsministeriets åtgärdsprogram för anvisande av flyktingar till kommuner och integrationsstöd med finansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Arbetet med referensarkitektur utförs i projektgruppen

Arbets- och näringsministeriet och utvecklings- och förvaltningscentret genomför arbetet med referensarkitekturen för kommunernas integrationstjänster våren 2023. I arbetet med referensarkitekturen beskrivs målbilden för integrationstjänsterna i framtiden och det stöder utvecklingen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna för integration samt en mer omfattande utveckling av integrationsfrämjandet.

För arbetet med referensarkitekturen för kommunernas integrationstjänster har det samlats en projektgrupp bestående av sju kommuner. I projektgruppen deltar också arbets- och näringsministeriet, utvecklings- och förvaltningscentret och Kommunförbundet. Hela referensarkitekturen har presenterats på bred front för kommunfältet och intressentgrupperna vid två distansmöten. Kommentarer om utkastet till referensarkitektur har också samlats in från kommunerna.

Läs mer om koto-digi-projektet


Mer information

Lagstiftning: Mira Sinkkonen, tfn 0295 047 293, [email protected]
Systemutveckling: Rita Alarinta, tfn 0295 018 031, [email protected]
Utvecklingsexpert för integration: Miia Koivu, tfn 0295 021 169, [email protected] 
Kommunikation: Aino Lappalainen, tfn 0295 020 938, [email protected]
Utvecklingsexpert för integration: Anna-Mari Väänänen, tfn 0295 038 068, [email protected]
Kunskapsbaserad ledning: Antti Kanniainen, tfn 0295 029 026, [email protected]

Information till kommunerna: ett riksomfattande kundinformationssystem för integrationstjänste