Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för politikberedningen inom integrationsfrämjandet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för beredningen av ärenden som gäller integrationsfrämjandet i Finland. Ansvarig minister i integrationsfrämjandet är arbetsministern.

ANM ansvarar i enlighet med lagen om främjande av integration för

  • den allmänna utvecklingen, planeringen och styrningen av integrationspolitiken,
  • samordningen, den nationella utvärderingen och uppföljningen av integrationspolitiken och främjandet av goda etniska relationer.

ANM styr närings-, trafik- och miljöcentralerna i uppgifter som hänför sig till integrationsfrämjande och främjande av goda etniska relationer.

För att främja samarbetet kring och informationsgången om integrationsfrämjande mellan ministerierna samt samordna åtgärderna bistås ANM av ett samarbetsorgan som består av representanter för de ministerier som är centrala med avseende på integrationsfrämjandet.

Gruppens mål är att öka integrationens genomslag genom att passa ihop och effektivisera den riksomfattande planeringen, åtgärderna och handledningen i samband med integrationsfrämjandet.

Gruppen har bland annat till uppgift att

  • behandla riktlinjer för integrationspolitiken som rör olika förvaltningsområden,
  • samla, utvärdera och analysera information om integrationen och verkställigheten av integrationspolitiken i syfte att främja integrationen av invandrare och effektivisera integrationspolitikens genomslag,
  • agera som styrgrupp i beredningen och uppföljningen av statens integrationsprogram.

Samarbetsgruppens medlemmar är tjänsteinnehavare på hög nivå vid olika ministerier. I samarbetsgruppen finns representanter för undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, finansministeriets kommunavdelning och miljöministeriet.

Läs mer:
Myndigheternas uppgifter
Statens integrationsprogram