Hoppa till innehåll

Finansiering av utvecklingsprojekt som främjar integration och flyktingmottagande

Bekanta dig med fonderna, där du kan ansöka om finansiering för projektarbete och -verksamhet som främjar integration och flyktingmottagande. Kontrollera aktuella ansökningstider på fondernas egna webbplatser.

Projekt som främjar integration och flyktingmottagande finansieras genom flera fonder

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfondens (ESF) mål är att stöda sysselsättningen och sysselsättningsförutsättningarna genom att utveckla kompetens och tjänstestrukturer. ESF-stödet kan främja jämställdhet, förebygga utslagning, utveckla kompetens, arbetsförhållandena och personalens välbefinnande eller utveckla system som underlättar arbetsmarknadens funktion och aktiverar människor att delta och arbeta.

För att förbättra sysselsättningen stöder Europeiska socialfonden t.ex. arbetskraftsinvandring.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) mål är att förbättra sysselsättningen samt regionernas konkurrenskraft och livskraft. Med hjälp av programmet strävar man efter att förbättra sysselsättningen särskilt i områdena med lägst sysselsättning i vårt land.

Strukturfonden-NTM-centralen (SF-NTM)

Europeiska regionala utvecklingsfondens (EAKR) och europeiska socialfondens (ESF) finansieringsuppgifter har sedan början av 2014 koncentrerats till fyra NTM-centraler. I östra Finland ansvarar NTM-centralen i södra Savolax, i norra Finland NTM-centralen i norra Österbotten, i västra Finland NTM-centralen i mellersta Finland och i södra Finland NTM-centralen i Tavastland för hanteringen av strukturfonderna. Dessa NTM-centraler som hanterar finansieringsuppgifter kallas vanligtvis för SF-NTM.

SF-NTM:s ansvarar för att organisera projektsökningar, beredning av finansieringsbeslut och lösningar, hantering av strukturfondsprogram, genomförande av de sökandes utbildning och rådgivning samt samordning av regionalt samarbete.

Europeiska landsbygdsfonden

Genom landsbygdsprogrammets projektfinansiering kan man öka livskraften och livskvaliteten på landsbygden. Det är möjligt att även finansiera främjandet av integration av invandrare särskilt genom utvecklingsprojekt. Finansiering av utvecklingsprojekt beviljas av NTM-centralerna och Leader-grupperna. Invandrare och främjandet av deras integration har särskilt uppmärksammats i Leader-gruppernas lokala utvecklingsplaner på landsbygden

Leader

Leader stödjer användningen av lokal expertis och kompetens i utvecklingsarbetet. I Finland finns 54 lokala Leader-grupper som utarbetar sina egna utvecklingsprogram och väljer vilka projekt de vill förverkliga. Med Leader-finansiering kan man stöda bl.a. grundande, och utveckling av företag och investeringar, byarnas livskraft, hobbymöjligheter och internationell verksamhet.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (på engelska Asylum, Migration and Integration Fund, (AMIF) främjar utvecklingen av Europeiska unionens gemensamma asyl- och migrationspolitik samt stärkandet av området frihet, säkerhet och rättvisa. Med hjälp av AMIF-fonden stärks och utvecklas det gemensamma europeiska asylsystemet, stöds integration och laglig invandring av tredjelandsmedborgare samt utvecklas återvändandestrategier. 

Finansieringsbeloppet som ska fördelas ur AMIF-fonden under programperioden 2021–2027 står klart sommaren 2021. Den första programperiodens första finansieringsansökningar startar i början av 2022.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en självständig statsunderstödsmyndighet som är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Centralen administrerar de understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s spelavkastning. Understöden fördelas till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga projekt som främjar hälsa och välfärd.

STEA ansvarar i praktiken för samma uppgifter som RAY:s understödsavdelning tidigare gjort.

Fonden för de sämst ställda (FEAD)

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt stöder EU-ländernas insatser för att ge grundläggande materiellt stöd till de sämst ställda i samhället. EU-länderna kan också bidra till icke-materiellt stöd för att hjälpa dem som har det sämst ställt att integreras bättre i samhället.

Utöver livsmedel och kläder kan saker för personligt bruk distribueras, t.ex. skor, tvål och schampo till dem som har det sämst ställt. Hjälpen bör kompletteras med åtgärder för social inkludering, såsom vägledning och stöd för att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom.

Textkällor: fondernas egna webbplatser

Ytterligare information:
Strukturfonder.fi
Landsbygd.fi
Leader 
Europeiska unionens fonder för inrikes frågor 
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral 
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt