Hoppa till innehåll

Integration och flyktingmottagning

Integrationen är en individuell process för invandraren och den sker i interaktion med samhället. Under integrationen ökar invandrarens delaktighet, jämlikhet och jämställdhet i samhället. Integration förutsätter att invandraren själv är aktiv, att samhället är mottagligt och att mottagligheten utvecklas i samarbete mellan myndigheterna och andra aktörer.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen, planeringen, styrningen och prognostiseringen av den integrationsfrämjande politiken och lagstiftningen samt integrationstjänsterna.

En pojke och en kvinna

Prioriteringarna i främjandet av integration Till den lagstiftning som styr integrationsfrämjandet anknyter integrationsfrämjande program, branschöverskridande samarbete och partnerskap mellan olika aktörer.
Lagstiftning Integrationen styrs av flera olika lagar. Kom också ihåg att iaktta lagstiftning som gäller specifika tjänster.
Partnerskapsprogrammet Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.
Barn, unga och familjer Till integrationsarbetet bland barn, unga och familjer hör till exempel familjeorientering, stöd för barns och ungas integration, företrädande av minderåriga, eftervård och familjeåterförening.
Arbetslivet och arbetsrelaterad invandring Arbetslivets mottaglighet påverkar invandrarnas möjligheter till sysselsättning. Utländska experter som flyttar till Finland stärker och internationaliserar vår företags- och innovationsverksamhet.
Tjänster Här får du information om integrationsfrämjande tjänster på många språk, integration på svenska och stöd för kundrelationer.
Flyktingar och personer som får internationellt skydd Här finns information om kvotflyktingars och asylsökandes ankomst till Finland och mottagande i kommunen.
Mottagande av flyktingar Besluten om kommunplatserna och serviceplaneringen i kommunerna är centrala i flyktingmottagningen.
Statens ersättningar till kommunerna Kommunerna ersätts för de kostnader som mottagandet av flyktingar orsakar. Ersättningar betalas bland annat för tolkning, social- och hälsovårdens specialkostnader och som kalkylerad ersättning.
Aktörer och uppgifter Det branschöverskridande samarbetet för att främja integrationen ger arbetet större genomslag. Integrationsfrämjande aktörer finns på den lokala, den regionala och den riksomfattande nivån.
Verktyg för aktörerna Här hittar du webbutbildningar och webbhandböcker samt information om bland annat förebyggande av skadlig praxis. De uppdaterade blanketterna för integrationsplaner läggs ut här när de är klara.
Regionalt samarbete Här finns kommunernas integrationsprogram och en sammanfattning av regionernas integrationsarbete.