Hoppa till innehåll

Även andra myndigheters tjänster främjar integration

Även många andra myndigheters tjänster främjar integrationen i Finland och invandrare med uppehållstillstånd och hemkommun kan få de flesta tjänster utan begränsningar. Enligt förvaltningslagen (434/2003) ska myndigheterna behandla alla jämlikt och på ändamålsenligt sätt.

Integrationen främjas till exempel av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas och polisens tjänster. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller uppgifter om invånare i Finland och finska medborgare. För att en invandrare ska få en finländsk personbeteckning måste han eller hon vara folkbokförd i befolkningsdatasystemet. Personbeteckningar kan beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Skatteförvaltningen vid beskattning och Migrationsverket, när de fattar beslut om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för EU-medborgare eller uppehållsrätt för EU-familjemedlem. 

Polisen å sin sida tar exempelvis emot olika ansökningar och utfärdar identitetskort, pass och tillstånd. Polisen tar emot asylansökningar och hänvisar den asylsökande till en förläggning. När polisen har tagit emot ansökan överförs ärendet till Migrationsverket för behandling. 

Diskrimineringsombudsmannen hjälper personer som har stött på eller observerat diskriminering i Finland. Diskrimineringsombudsmannen betjänar via webbformulär, telefonjour och chatt. Du kan också ta kontakt via e-post, brev eller teckenspråksvideo. Diskrimineringsombudsmannen ger råd och vägledning och vidtar vid behov andra åtgärder. De som har upplevt diskriminering betjänas också av arbetarskyddsmyndigheten, jämställdhetsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. 

Ytterligare information:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Utlänning i Finland
Polis
Polisens roll i asylfrågor
Diskrimineringsombudsmannen 
Arbetarskydd
Jämställdhetsombudsmannen
Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden