Hoppa till innehåll

11. Ett integrationsprogram ska utarbetas för att stödja den inledande integrationen 

I integrationslagen anges en serviceprocess för invandrare som är arbetslösa arbetssökande och invandrare som står utanför arbetskraften. Dess syfte är att stödja invandrarens möjligheter att skaffa sig tillräckliga färdigheter i finska eller svenska och andra kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet och att främja invandrarens möjligheter att delta i samhällsverksamheten som en jämlik samhällsmedlem. 

Det finns i flera avseenden behov att utveckla de tjänster som tillhandahålls under den inledande integrationen vad gäller tillgången till och kvaliteten på tjänsterna samt tydligheten i ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter. För att uppfylla de ändringskrav som riksdagen framfört i sitt ställningstagande och de utvecklingsbehov som har kommit fram i undersökningar föreslås det i redogörelsen att det bereds ett integrationsprogram med syfte att göra integrationstjänsterna klarare.

De reformer som föreslås i samband med integrationsprogrammet avses eliminera de luckor i servicesystemet som beror på invandrarens livssituation och göra den inledande integrationen klarare och integrationsprocessen mera individuell och arbetslivsorienterad. Genom integrationsprogrammet stärks invandrarnas delaktighet och deras övergång till arbetslivet, utbildnings- och social- och hälsovårdstjänster och andra behovsgrundade tjänster samt organisationers verksamhet.