Hoppa till innehåll

Individuella studievägar

Integrationsutbildningens omfattning och innehåll varierar efter individuella behov. De uppgifter som erhållits vid den inledande kartläggningen om sysselsättnings- och studiefärdigheterna, övriga integrationsfärdigheter samt behov av språkutbildning och övriga integrationsfrämjande åtgärder används när myndigheten tillsammans med invandraren upprättar integrationsplanen och när myndigheten bedömer integrationsutbildningens ändamålsenliga innehåll. 

I den inledande kartläggningen eller senast innan studierna påbörjas, genomför arbets- och näringsbyrån eller kommunen en bedömning av utgångsnivån och utgående från denna styrs den studerande in på en lämplig studieväg, en lämplig modul och undervisningsgrupp. I praktiken bedöms utgångsnivån för språkkunskaper av tjänsteleverantören, som är en separat tjänsteleverantör av utgångsnivån för språkkunskaper eller så kan den sektor som utför bedömningen vara samma som tjänsteleverantören för den faktiska integrationsutbildningen.

Utbildningsanordnaren använder resultaten för bedömningen av utgångsnivån när en personlig studieplan upprättas för invandraren. För att kunna genomföra bedömningen samlas data in genom att intervjua den studerande och kartlägga hens färdigheter bland annat inom följande områden:

  • den studerandes läs- och skrivfärdigheter i det latinska alfabetet
  • muntliga och skriftliga färdigheter i finska eller svenska
  • tidigare studie- och arbetslivserfarenhet, nuvarande livssituation
  • egna önskemål om arbete och utbildning.

Den studerande hänvisas till rätt studieväg

Syftet med förhandsbedömningen är att utan dröjsmål hänvisa den studerande till en utbildning som passar honom eller henne. När utbildningen ordnas beaktas de studerandes individuella behov samt utbildningsutbudet och arbetsmarknadsläget i området. När en studiegrupp bildas, tas hänsyn till inlärningsförmåga och olika studietakt i studierna.

Utbildningen kan exempelvis organiseras på följande sätt:

 

  • Den grundläggande studievägen

Till den grundläggande studievägen styrs studerande med grundläggande studiefärdigheter: funktionella färdigheter i läsning och skrivning med det latinska alfabetet och tidigare erfarenheter av studier i minst ett främmande språk. Målet för den studerande är sysselsättning eller yrkesinriktad utbildning.

  • Den långsamma studievägen

Till den långsamma studievägen styrs studerande som måste utveckla sina studiefärdigheter eller där andra faktorer påverkar studiernas framskridande såsom livssituationen. Deras färdigheter i läsning och skrivning med det latinska alfabetet är nöjaktig eller otränad. Målet för den studerande är sysselsättning eller yrkesinriktad utbildning.

  • Den snabba studievägen

Till den snabba studievägen styrs studerande som är vana vid språkstudier och har goda färdigheter när det gäller läsning och skrivning med det latinska alfabetet. De har goda studiefärdigheter och färdigheter för självständiga studier på eget initiativ, har högskoleutbildning eller erfarenheter av akademiska studier. Målet är att den studerande sysselsätts i ett akademiskt yrke eller kan söka till en fördjupande utbildning inom den egna branschen.

Integrationsutbildningen kan genomföras i en studiegrupp baserat på studieväg eller i en heterogen grupp, där undervisningen differentieras enligt den studerandes individuella studieplan. Regionala resurser och antalet studerande påverkar genomföringssättet.
Under utbildningen kan arrangören erbjuda den studerande möjlighet att byta studieväg om den studerande och utbildaren tillsammans bedömer att en annan väg stödjer den studerandes lärande bättre.

Tillräckligt stöd hjälper dig framåt

Integration för invandrare eftersträvas att genomföras på ett heltäckande sätt. Förutom sysselsättning och utbildning syftar integrationsåtgärderna också till att stärka den övergripande livskompetensen och delaktigheten.

Vid integrationsutbildningen ska behoven hos specialgrupper beaktas liksom övriga behov av specialstöd. Exempelvis kan de som nyligen genomfört utbildning inom läs- och skrivfärdighet behöva specialstöd i sina senare studier. Även olika studie- och inlärningssvårigheter eller andra faktorer, såsom sjukdom, funktionsnedsättning eller svårigheter orsakade av förändringar i livssituationen bör beaktas vid stöd av en studerande inom integrationsutbildning.

Läs mer:

Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning