Hoppa till innehåll

Understöd för anställning av arbetstagare i kommuner som tar emot kvotflyktingar

Kommunen ansvarar för mottagandet av flyktingar och främjandet av integrationen. Från ingången av 2023 överförs organiseringsansvaret för social- och hälsovården från kommunerna till välfärdsområdena. Kommunerna och välfärdsområdena ska samarbeta för att mottagandet av flyktingar och främjandet av integrationen ska ske smidigt och tjänsterna ska vara kompatibla.

Inom ramen för arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för stöd för anvisning av flyktingar till kommunerna och integration genomförs under 2023 en utlysning av statsunderstöd som syftar till att stödja mottagandet av flyktingar och ordnandet av stöd för integrationen av flyktingar samt verksamhetsmodellerna och samarbetsförfarandena i kommunerna.

Med understödet ersätts lönekostnaderna för anställda i den mottagande kommunerna

Med hjälp av understödet kan kommunen utveckla och genomföra verksamhetsmodeller för mottagandet och stödet för integrationen av flyktingar och det sektorsövergripande samarbetet på det sätt som reformerna kräver. Med understödet ersätts lönekostnaderna för anställda i den mottagande kommunen eller i de samarbetande kommunerna, och därigenom möjliggörs tilläggsresurser för mottagandet av flyktingar och främjandet av integration i kommunerna.    

Allmän information och understödets villkor

 • Understödstagaren kan vara en kommun som mottar kvotflyktingar eller samarbetande kommuner som mottar kvotflyktingar tillsammans. Lönekostnader i enlighet med understödet betalas emellertid endast till en kommun (ansökande kommun).
 • Understödets villkor
  • Kommun som ansöker om understöd har mottagit kvotflyktingar under 2021–2022 eller ämnar motta kvotflyktingar under år 2023.
  • Kommunen eller de samarbetande kommunerna har redan före ansökningen fördelat resurser för tjänsterna för mottagning av flyktingar och stödet för integration genom minst en personresurs på hel- eller deltid.
  • Arbetsbeskrivningen för en person som anställs med understöd ska i sin helhet anknyta till mottagandet av flyktingar och tjänster som främjar integration i kommunen.
  • Anställningen för en person som anställs med understöd ska vara minst 12 månader. Understöd kan sammanlagt beviljas högst fram till 30.6.2025.
 • Inom utlysningen av statsunderstöd beviljas finansiering för ett årsverke per kommun/kommuner.
  • Ersättningar kan betalas om den arbetstagare som anställs med understödet blivit anställd eller inlett tjänsteförhållandet tidigast den 1 februari 2023. Understödet är avsett för att anställa ytterligare resurser. 
 • Det beviljade understödet utgör 80 % av den rekryterade personens lönekostnader. Som godtagbara kostnader räknas löner som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 70 000 euro. 
  • Med understödet ersätts inte arbetsgivarens lagstadgade bikostnader, såsom arbetsgivarens sjukförsäkrings- och arbetspensionsavgifter.

Förutom de särskilda villkoren för understöd tillämpas på understödet statsunderstödslagen (688/2001) och Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (119/2022).

Anvisningar för ansökan

Statsunderstöd kan sökas under tiden 1.2.2022–30.4.2023. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för handläggningen av ansökningar och fattar beslut om beviljande av understöd. Sökanden ska fylla i och lämna in den till denna anvisning bifogade ansökningsblanketten (Understöd för anställning av arbetstagare i kommuner som tar emot kvotflyktingar). Ansökningsblanketten ska lämnas in till arbets- och näringsministeriets registratorskontor.

De ansökningar om understöd som lämnats in till arbets- och näringsministeriet behandlas i den ordning de mottagits.

Understödet söks hos utvecklings- och förvaltningscentret

För betalning av de lönekostnader som ersätts med understödet ansvarar närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Sökanden sänder ansökan om utbetalning med bilagor via utvecklings- och förvaltningscentrets e-tjänst för regionalförvaltningen på adressen: sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

Mer information om understödets villkor, ansökan och utbetalning finns nedan. 

Ytterliggare information:
Anvisning om ansökan för kommunerna
Blankett för ansökan
Anvisningar om hur man begär omprövning
Beslut om utlysning av statsundersör till kommuner som tar emot kvotflytingar
Anvisning om ansökan om utbetalning av understöd