Hoppa till innehåll

Förpliktelser som integrationsplanen medför

Myndigheternas skyldigheter

De myndigheter som ansvarar för att utarbeta integrationsplaner ska utreda vilka rättigheter och skyldigheter planen och dess åtgärder medför för invandraren. Utredningen ska göras skriftligen och om invandraren begär det även muntligen. Myndigheten ska säkerställa att invandraren förstår utredningens innehåll.

Den myndighet som utarbetat en integrationsplan ska aktivt tillhandahålla de åtgärder och tjänster som ingår i integrationsplanen i enlighet med sina anslag.

För utarbetandet av planen ansvarar kommunen och/eller arbets- och näringsbyrån/kommunen i ett försöksområde.

Invandrarens skyldigheter

Invandraren ska följa integrationsplanen. Hen ska uppsöka och regelbundet delta i undervisning i finska eller svenska enligt planen samt i andra åtgärder och tjänster som avtalats i planen.

Om en invandrare utan giltigt skäl vägrar att utarbeta en integrationsplan, gå igenom planen eller delta i en åtgärd som specificerats i integrationsplanen, kan invandrarens rätt till arbetslöshetsförmåner begränsas enligt vad som stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller så kan hens utkomststöd sänkas i enlighet med vad som stadgas i lagen om utkomststöd.

Läs mer: 
Lag om utkomststöd