Hoppa till innehåll

Koto-digi-systemet och ibruktagande

Koto-digi är ett klientdatasystem för integration som stöder klientarbetet inom integrationen i kommunerna, förbättrar informationsutbytet mellan olika aktörer inom integrationen och producerar information om integration på kommunal, regional och nationell nivå. 

Koto-digi-systemet används inom kommunernas integrationstjänster. Systemets primära användare är de anställda inom kommunernas integrationstjänster. Systemet används på webben via en personlig användarrättighet som söks för den anställda. Även välfärdsområdena ska i enlighet med den nya integrationslagen utnyttja systemets information för att sköta uppgifterna enligt lagen om främjande av integration. 

Med hjälp av uppgifterna från Koto-digi-systemet kan man utveckla kommunernas, välfärdsområdenas och NTM-centralernas tjänster för invandrare. 

Koto-digi-systemet kan tas i bruk i kommunerna från och med den 1 januari 2025. Kommunernas användningsskyldighet träder i kraft den 1 januari 2027. UF-centret och arbets- och näringsministeriet informerar närmare om kundinformationssystemprodukten och ibruktagandet av den från och med hösten 2023.

Hur borde kommunen förutse ibruktagandet av Koto-digi-systemet?

För närvarande används många olika klientdatasystem i kommunernas integrationstjänster. Syftet med Koto-digi-systemet är att ersätta de system som används med ett gemensamt riksomfattande informationssystemlösning för kommunerna.

UF-centret ansvarar för utvecklingen och underhållet av systemet. Användning av Koto-digi-systemet kommer att vara avgiftsfritt för kommunerna. 

Kommunen bör förutse kostnaderna för sökningen av uppgifter från det system som används för Koto-digi-systemet. Till detta kan höra till exempel datasökning i databasen i önskat format och granskning av datafältens kompatibilitet. Statsförvaltningen svarar delvis för kostnaderna för att köra uppgifterna i Koto-digi-systemet i samband med ibruktagandet. 

För kommunerna ordnas utbildning i användningen av Koto-digi-systemet från och med början av hösten 2024. Utbildnings- och testmiljön som genomförs på webben är öppen för anställda vid kommunerna, välfärdsområdena och NTM-centralerna. Kommunerna informeras separat om ansökan om användarrättigheter till utbildningsmiljön i september 2024. Utbildnings- och testmiljön utvidgas i takt med att systemets nya funktioner blir klara.

Från och med den 1 januari 2025 har kommunernas integrationsanställda användarrättigheter till det egentliga Koto-digi-systemet. Välfärdsområdets anställda kan granska uppgifterna i Koto-digi-systemet till de delar det är nödvändigt till exempel med tanke på utarbetandet av en sektorsövergripande integrationsplan. Rapporterings- och uppföljningsinformation från Koto-digi-systemet produceras för att stödja kunskapsbaserade ledningen i kommuner, välfärdsområden, NTM-centraler, UF-centret och inom den offentliga förvaltningen.