Hoppa till innehåll

10. Tillgången till information, rådgivning och vägledning med låg tröskel för invandrare ska förbättras

För alla som flyttar till Finland bör det tillhandahållas information om det finländska samhället samt vid behov rådgivning och vägledning som hjälper dem att fungera i samhället. För många som flyttar till Finland för att arbeta eller studera kan den information eller rådgivning och vägledning som tillhandahålls av rådgivningstjänsten med låg tröskel vara ett ändamålsenligt och tillräckligt stöd när de lär sig fungera och etablerar sig i samhället så att de inte behöver den egentliga integrationstjänsten. Genom rådgivning kan man också påskynda övergången till behovsenliga tjänster. När en tjänst tillhandahålls för dem som har mindre stödbehov och för att sköta allmänna ärenden kan arbetstid vid integrationstjänsterna och andra myndighetstjänster frigöras för egentlig vägledning.

Den flerspråkiga guiden Välkommen till Finland och broschyren med samma titel utgör informationspaket för invandrare som avses i integrationslagen. Guiden innehåller information om det finländska samhället, rättigheter och skyldigheter som gäller i Finland samt tjänstesystemet och integrationsfrämjande åtgärder. Ansvaret för att guiden och broschyren delas ut vilar på Finlands beskickningar utomlands, Migrationsverket och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Dessutom tillhandahåller Helsingfors stad den flerspråkiga webbtjänsten InfoFinland, som finansieras av staten och samarbetskommunerna. 

De integrationsfrämjande tjänster som myndigheterna tillhandahåller på grundval av integrationslagen kompletteras av den väglednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel som tillhandahålls av olika aktörer. Generellt är syftet med väglednings- och rådgivningstjänsterna att stödja och påskynda integrationen genom att uppmuntra klienterna att fungera i samhället och till exempel ta del av den basservice som de behöver. Vid de rådgivningsställen som ingår i verksamheten tillhandahålls rådgivning och vägledning i vitt skilda ärenden som även återspeglar den variation som de olika grunderna för invandring för med sig. Rådgivning erbjuds också flerspråkigt och genom att utöver platsarbete använda rådgivning på distans. 

Det förekommer emellertid skillnader i tillgången på och verksamhetsmodellerna för väglednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel, och det finns behov av att förbättra tillgången på tjänsterna och tjänsternas tillgänglighet för dem som av olika anledningar flyttat till Finland (Karinen, Luukkonen & Oosi, 2020). Kvaliteteten på väglednings- och rådgivningsställenas verksamhet bör utvecklas och göras klarare liksom också verksamhetens förhållande till andra myndighetsprocesser och myndighetstjänster. Tillgängligheten kan förutom genom flerspråkighet förbättras även genom en ökad användning av både muntligt och skriftligt klarspråk.

Finansiering för att utveckla väglednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare och göra tjänsterna permanenta har avsatts i statsbudgeten och i planen för de offentliga finanserna för 2020–2022. Genom finansieringen stöds utvecklandet och etableringen av väglednings- och rådgivningsverksamhet med låg tröskel som genomförs i sektorsövergripande samarbete. Målet är att genom verksamheten mera heltäckande än tidigare kunna nå dem som av varierande orsaker flyttar till Finland och tillgodose deras behov av vägledning och rådgivning och stödja lotsningen av dem till de tjänster de behöver.


Innehållet i och tillgången på vägledning och rådgivning förbättras för alla invandrare: de viktigaste åtgärderna

  • Innehållet i guiden Välkommen till Finland och guidens tillgänglighet ska utvecklas så att den motsvarar aktuella behov, och distributionen av guiden i samband med beslut om uppehållstillstånd utvecklas och stärks
  • De väglednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel som riktas till invandrare ska göras permanenta så att flerspråkig information, vägledning och rådgivning tillhandahålls jämlikt över hela landet på de orter som är centrala i immigrationshänseende och via flera kanaler.
  • Kvaliteten på och genomslagskraften hos den flerspråkiga vägledningen och rådgivningen med låg tröskel ska utvecklas genom att gemensamma kvalitetskriterier för verksamheten fastställs och genom att rådgivarnas kunnande stärks.
  • Kopplingarna mellan väglednings- och rådgivningsarbetet och arbetet för att nå dem som behöver integrationstjänster ska stärkas för att säkerställa vägledningen till service.
  • Innehållet i vägledningen och rådgivningen ska göras mångsidigare så att det omfattar också arbetslivskunskap och arbetslivsregler samt kunskap om aktörer, förfaranden och rättsmedel som behövs i fall av diskriminering och utnyttjande i arbetslivet.