Hoppa till innehåll

Finland stöder de mänskliga rättigheterna genom att ta emot flyktingar

Syftet med den humanitära migrationspolitiken är att erbjuda skydd åt dem som har blivit tvungna att lämna sina hemländer på grund av förföljelse eller våldsamma konflikter. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har närmare 80 miljoner människor runtom i världen blivit tvungna att fly från sina hem. År 2020 var 45,7 miljoner av dem flyktingar i sina egna länder. Endast en bråkdel av flyktingarna kommer till Europa och Finland, eftersom flyktingarna oftast placeras i grannländerna till de krisdrabbade länderna. I framtiden beräknas även konsekvenser av klimatförändringen, såsom ökenbildning och vattenbrist, öka flyktingströmmarna.

Finland har redan i cirka fyrtio års tid tagit emot personer som får internationellt skydd, i allmänt tal flyktingar. Orsaken till att människor har flyttat till Finland har emellertid oftare varit arbete, studier eller familj än humanitära orsaker. 

På grund av utdragna internationella konflikter och krig ökade antalet asylsökande i Finland och på andra ställen i Europa år 2015, då det anlände totalt 32 476 asylsökande till Finland. Antalet asylsökande har minskat sedan dess och år 2022 lämnades det in 5 827 nya asylansökningar i Finland, samt 886 förnyade ansökningar.

Finland tar också emot kvotflyktingar. År 2023 är Finlands flyktingkvot 1 050 personer. 

Mottagningen grundar sig på internationella mänskliga rättigheter och avtal 

Majoriteten av världens stater, inbegripet Finland, har förbundit sig till att följa FN:s flyktingkonvention, eller Genèvekonventionen från 1951. Konventionen innehåller ett förbud mot att återsända en person till ett land där han eller hon hotas av förföljelse. Finlands flyktingpolitik påverkas även av andra internationella avtal samt av EU-lagstiftningen. Även många finska lagar innehåller bestämmelser om flyktingar. 

Genom att förbinda sig till att ta emot flyktingar bidrar Finland och de mottagande kommunerna till att mänskliga rättigheter tillgodoses och till ett pluralistiskt och öppet samhälle. 

I Finland är det riksdagen som beslutar om flyktingkvotens storlek 

I Finland är det riksdagen som varje år i samband med att statsbudgeten ska godkännas fattar beslut om hur stor Finlands flyktingkvot ska vara. Inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och utrikesmi-nisteriet bereder på basis av ett förslag från FN:s flyktingorgan UNHCR en framställning till statsrådet om nationaliteterna och utgångsländerna för de personer som ska väljas inom ramen för flyktigkvoten. Regeringen beslutar om hur kvoten ska fördelas regionalt. 

Inom ramen för Finlands flyktingkvot tar man också emot personer som behöver brådskande omplacering eller så kallade akuta fall. Migrationsverket väljer ut kvotflyktingarna. 

Kommunerna spelar en nyckelroll i flyktingmottagningen 

Kvotflyktingarna sänds direkt till de kommuner där de har beviljats en kommunplats. De som har anlänt via asylförfarandet flyttar till kommunerna från sina förläggningar när de har beviljats uppehållstillstånd. Kommunerna har en nyckelroll vid mottagandet och integrationen av flyktingar, vilket får stöd även av välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster. Genom att avtala om kommunplatserna kan man på ett smidigt sätt styra flyktingarna till kommunerna. Bland annat kommunens och välfärdsområdets serviceutbud och attitydklimat påverkar möjligheterna till integration.  

Flyktingmottagningen förutsätter att kommunen ordnar integrationstjänster och säkerställer att det finns andra lämpliga tjänster för de kommuninvånare som anlänt som flyktingar. Kommunen ska ha ett nära samarbete med välfärdsområdet för att säkerställa mottagningsprocessen och tjänsterna.

Högkvalitativa tjänster och en smidig mottagning förutsätter också ekonomiska resurser samt kunnande om flyktingfrågor och hur integrationen av flyktingar kan stödjas i kommunen. Om planeringen och uppföljningen av flyktingmottagningen sker inom ramen för exempelvis kommunens program för integrationsfrämjande och genom sektorsövergripande samarbete, ökar stödet för integrationen av kommuninvånare med flyktingbakgrund. NTM-centralerna stöder kommunerna i planeringen och utvecklingen av mottagningen.

Staten ersätter kostnader för mottagande av flyktingar till kommunerna och välfärdsområdena. 

Mer information:
Förenta nationernas flyktingorgan UNHCR
Information om asylsökande och flyktingar på inrikesministeriets webbplats
Konvention och protokoll angående flyktingars rättsliga ställning