Hoppa till innehåll

Kommunens integrationsprogram främjar samarbetet

Kommunen, eller flera kommuner tillsammans, ska i enlighet med integrationslagen göra upp ett program för integrationsfrämjande. Syftet med programmet är att främja integrationen och det sektorsövergripande samarbetet. Programmet ska godkännas i respektive kommuns kommunfullmäktige och ses över minst vart fjärde år. I enlighet med kommunallagen ska programmet för integrationsfrämjande också beaktas när kommunen gör upp sin budget och ekonomiplan.

Programmet är ett centralt redskap för påverkan av den integrationsfrämjande verksamheten. Det ska beakta alla invandrare i kommunens område oberoende av grunderna för vistelsen. Programmet för integrationsfrämjande kan vara kommunspecifikt eller regionalt.

Kommunen ansvarar för upprättandet av programmet och inledandet av samarbetet. Närings-, trafik- och miljöcentralen, välfärdsområdena, arbets- och näringsbyrån, Folkpensionsanstalten och andra myndigheter som har verksamhet i kommunen ska för sin egen sektors del delta i upprättandet, genomförandet och uppföljningen av programmet.

De lokala invandrar-, frivillig-, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna samt religionssamfunden kan delta i upprättandet, genomförandet och uppföljningen av programmet för integrationsfrämjande.

Det ligger på kommunens ansvar att bjuda in de för integrationsfrämjandet centrala lokala aktörerna till programarbetet och uppföljningen av genomförandet. Kommunen bör särskilt öka invandrarnas och organisationernas medverkan i upprättandet av programmet.

På webbplatsen integration.fi finns anvisningar och en checklista som kan användas för att utarbeta eller uppdatera kommunens program för integrationsfrämjande:

Lagen om främjande av integration anger riktlinjerna för planeringen av integrationsprogrammet

Kommunens program för integrationsfrämjande kan enligt lagen innehålla

  • en redogörelse för hur programmet har samband med den strategiska planeringen och uppföljningen i kommunen,
  • en plan för hur kommunens allmänna tjänster utförs så att de lämpar sig för invandrare och en plan i synnerhet för integrationsfrämjande och stödjande åtgärder,
  • information om vilken kommunal myndighet som ansvarar för samordningen av integrationsfrämjandet samt aktörer som svarar för olika åtgärder,
  • en plan för hur barns och unga personers integration ska främjas och deras sociala identitet stärkas,
  • en plan för hur integrationen ska främjas och den sociala identiteten stärkas bland grupper som står utanför arbetskraften,
  • en flerårig plan för anvisandet av flyktingar till kommunen och främjande av deras integration,
  • en plan för främjande av goda relationer mellan befolkningsgrupper och en dialog mellan olika kulturer,
  • en plan för uppföljning och uppdatering av kommunens program för integrationsfrämjande.

I kommunens program för integrationsfrämjande kan dessutom samarbetsformerna mellan kommunen och det civila samhället slås fast.

Ovan nämnda förteckning är dock inte uttömmande. Kommunen kan i programmet också ta in andra planer, åtgärder och definitioner för att främja den lokala integrationen.

Mer information:
Kommunernas program för integrationsfrämjande regionvis
Lagen om hemkommun
Utarbetandet av kommunens program för integrationsfrämjande
Checklista för kommunens integrationsprogram