Hoppa till innehåll

Integrationsprogrammet är en tjänstehelhet i inledningsskedet av integrationen

Integrationsprogrammet är en tjänstehelhet som kommunen ordnar i inledningsskedet av integrationen. Syftet med tjänsterna i integrationsprogrammet är att främja invandrarens integration, sysselsättning eller företagsverksamhet, kompetens och arbetslivsfärdigheter. Integrationsprogrammet stöder också likabehandling, delaktighet och jämlikhet samt hälsa och välfärd. Tjänsterna i integrationsprogrammet stöder medborgarfärdigheterna för vardagen samt deltagandet i organisationsverksamhet och annan samhällelig verksamhet. 

I integrationslagen anges minimiinnehållet i integrationsprogrammet. Integrationsprogrammet ska omfatta åtminstone

 1. en bedömning eller sektorsövergripande bedömning av kompetens och behovet av integrationstjänster 
 2. en integrationsplan eller sektorsövergripande integrationsplan som görs upp utifrån ovannämnda bedömning 
 3. flerspråkig samhällsorientering 
 4. integrationsutbildning och en slutbedömning av språkkunskaperna som ingår i den 
 5. annan utbildning och tjänster som främjar kunskaper i finska och svenska, läs- och skrivkunnighet, samhälls- och arbetslivsfärdigheter samt sysselsättning och företagsverksamhet
 6. vägledning och rådgivning under den tid integrationsprogrammet genomförs.

Arbetskraftsmyndigheten ansvarar för ordnandet av tjänster för arbetssökande invandrare och integrationskunder enligt integrationsprogrammet. Kommunen ansvarar för ordnandet av tjänster för andra invandrare och integrationskunder. Kommunerna kan själva välja hur de ordnar tjänster inom ramen för integrationsprogrammet för personer som står utanför arbetskraften. Kommunerna kan i samarbete med arbetskraftsmyndigheten besluta att myndigheten också ordnar integrationstjänsterna för personer som står utanför arbetskraften. Kommunen kan genomföra integrationsprogrammet eller en del av det även i samarbete med andra kommuner. 

Kommunen kan också utveckla egna tjänster inom ramen för integrationsprogrammet. Kommunen har möjlighet att utifrån behovet tillhandahålla även andra tjänster som omfattas av kommunens organiseringsansvar och som främjar invandrares sysselsättning, företagande, arbets- och funktionsförmåga, välbefinnande och hälsa eller integration samt introduktion till och deltagande i organisationers, föreningars eller sammanslutningars verksamhet eller annan samhällelig verksamhet eller kultur- och fritidsverksamhet.

Integrationsprogrammet ska beakta den sektorsövergripande dimensionen och samarbetet med aktörer inom tredje sektorn och med arbetsgivare. Eftersom stöd för sysselsättningen är en viktig del av integrationsfrämjandet är även samarbetet med arbetsgivarna viktigt i ordnandet av tjänster. 

Kommunen ansvarar för att de tjänster som ingår i integrationsprogrammet och andra integrationsfrämjande tjänster som omfattas av kommunens organiseringsansvar till sitt innehåll och sin omfattning ordnas så att de tillgodoser behoven i kommunen. Kommunen ansvarar också för att integrationsprogrammet och de övriga tjänsterna utgör en konsekvent tjänstehelhet som tillgodoser behoven.

Integrationsprogrammet används i inledningsskedet av integrationen som ett verktyg i kundarbetet. Den anställda väljer tillsammans med kunden ut de tjänster i integrationsprogrammets tjänstehelhet som på bästa sätt stöder integrationskundens individuella integration och delaktighet i arbetslivet. Deltagandet i tjänsterna avtalas i kundens individuella integrationsplan.

Checklista för utarbetande av kommunens integrationsprogram


Vad är skillnaden mellan ett program för integrationsfrämjande och ett integrationsprogram?

I integrationslagen (1386/2010) som är i kraft fram till slutet av 2024 finns det bestämmelser om ett kommunalt planeringsdokument som kallas kommunens program för integrationsfrämjande. När den nya integrationslagen träder i kraft slopas begreppet program för integrationsfrämjande. Det integrationsprogram som det föreskrivs om i den nya lagen ersätter inte programmet för integrationsfrämjande och motsvarar inte heller programmet för integrationsfrämjande i enlighet med den gällande lagen. Integrationsprogrammet är alltså ett nytt element. Kommunen är också i framtiden skyldig att planera, utveckla och följa upp integrationen. Bestämmelser om denna uppgift finns i 5 kap. i den nya integrationslagen. 

Vid översättning till svenska är skillnaden mellan termerna integrationsprogram (kotoutumisohjelma) och program för integrationsfrämjande (kotouttamisohjelma) inte lika tydlig som på finska. Termen integrationsprogram i enlighet med den nya lagen (681/2023) motsvarar inte begreppet kommunens program för integrationsfrämjande i den lag som är i kraft fram till slutet av 2024 (1386/2010), men i kommunikation och andra texter än lagtext har termen integrationsprogram ibland använts synonymt med detta begrepp.
 


Kommunen ska ha en tjänsteansvarig tjänsteinnehavare för uppgifter där offentlig makt utövas

Utarbetandet av en bedömning av kompetens och behovet av integrationstjänster samt av en integrationsplan innebär utövande av offentlig makt. Kommunen ska ha en tjänsteansvarig tjänsteinnehavare som sköter dessa uppgifter. Kommunen får inte heller lägga ut dessa uppgifter. 

Däremot får kommunen och arbetskraftsmyndigheten välja om de själva producerar följande tjänster eller skaffar dem hos t.ex. en utbildningsanordnare, organisation eller någon annan serviceproducent:

 • expertbedömning (t.ex. av språkkunskaper) inom ramen för bedömningen av kompetens och behovet av integrationstjänster
 • integrationsutbildning
 • flerspråkig samhällsorientering.

En god idé att utarbeta det dokument som beskriver integrationsprogrammet i sektorsövergripande samarbete

I enlighet med integrationslagen ska kommunen utarbeta ett dokument för integrationsprogrammet som beskriver 

 • tjänsterna i inledningsskedet av integrationen
 • vem som ansvarar för tjänsterna samt 
 • samarbetet med andra aktörer i samband med dessa tjänster

Syftet med det skriftliga dokumentet är att underlätta uppföljningen av integrationsprogrammen samt att tydliggöra de olika aktörernas ansvar och samarbete när det gäller att ordna olika tjänster. För kommunen lönar det sig att utarbeta dokumentet som beskriver integrationsprogrammet i samarbete med arbetskraftsmyndigheten, välfärdsområdet och andra lokala aktörer. 

I integrationslagen krävs det inte att dokumentet som beskriver integrationsprogrammet godkänns av kommunfullmäktige.

Från och med 1.1.2025 är dokumentet som beskriver integrationsprogrammet en förutsättning för att ersättningar enligt integrationslagen ska betalas till en kommun. Dokumentet som beskriver integrationsprogrammet ersätter det program för integrationsfrämjande som är en förutsättning för att ersättningar ska betalas till en kommun enligt den lag som är i kraft fram till slutet av 2024. För en kommun i landskapet Åland är villkoret för ersättning från och med 1.1.2025 att kommunen har utarbetat ett program för integrationsfrämjande enligt landskapslagen om främjande av integration (Ålands författningssamling 2012:74).

Kommunen uppdaterar integrationsprogrammet och dokumentet som beskriver programmet när tjänsteutbudet förändras och utvecklas. Integrationsprogrammet är ett verktyg som kan användas för att göra upp en integrationsplan. 

Det är viktigt att beskriva tjänstehelheten i inledningsskedet av integrationen för kunderna

Kommunen kan med fördel förtydliga tjänstehelheten i inledningsskedet av integrationen för målgrupperna t.ex. på kommunens webbplats eller i andra kanaler. För kommunen lönar det sig att beskriva målen för integrationsfrämjandet, utbudet av integrationsfrämjande åtgärder och tjänster och deras betydelse ur kundens synvinkel. När kommunen kommunicerar om tjänsterna i inledningsskedet av integrationen bör uppmärksamhet fästas vid helhetens tillgänglighet och målgruppernas delaktighet.