Hoppa till innehåll

Övriga myndigheter deltar i stödet för integration och flyktingmottagning

FPA ansvarar för den sociala tryggheten och utkomststödet

Folkpensionsanstalten (FPA) sköter den sociala tryggheten i olika livssituationer för personer som bor eller arbetar i Finland. FPA beviljar till exempel stöd för barnfamiljer, folkpensioner, stöd i samband med sjukdom och boende samt arbetslöshets- och studiestöd.  

Personer som bor stadigvarande i Finland har rätt till FPA:s förmåner. De sökandes livssituationer behandlas individuellt och FPA utreder från fall till fall om förutsättningarna för en förmån uppfylls. FPA beviljar arbetslösa invandrare arbetslöshetsersättning när de anmält sig som arbetslösa arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. 

FPA tillhandahåller information och service på många språk och på lätt finska och svenska. FPA samarbetar också med InfoFinland, som tillhandahåller material på många språk och lätt språk. 

Migrationsverket sköter tillståndsärendena och förläggningarna

Migrationsverket, som är underställt inrikesministeriet, är en beslutsorganisation i frågor som gäller invandring, asyl, flyktingskap och medborgarskap. Verket upprätthåller ett utlänningsregister och har till uppgift att bedriva invandringspolitik samt främja kontrollerad invandring, god förvaltning och mänskliga rättigheter. 

Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd och uppehållsrätt för EU-medborgare för utlänningar som kommer till Finland. Migrationsverket behandlar också ansökningar om asyl och medborgarskap och leder mottagningsverksamheten för asylsökande och personer som får tillfälligt skydd. 

Migrationsverket delar ut guiden Välkommen till Finland som ger information om det finländska samhället. Myndigheten ger guiden till kunder i samband med delgivning av beslut om uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt, beviljande av uppehållskort eller registrering av hemkommuns- och befolkningsuppgifter.

Gränsbevakningsväsendet sköter gränsövergångarna

Gränsbevakningsväsendet är underställt inrikesministeriet och har till uppgift att ansvara för gränsbevakningen och gränssäkerheten. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för kontroller vid Finlands gränser som utförs vid de yttre gränserna för Schengenområdet. Gränsbevakningsväsendet tar emot asylansökningar, registrerar sökande och ger grundläggande information om asylprocessen.

Institutet för hälsa och välfärd främjar den övergripande välfärden

Institutet för hälsa och välfärd (THL) främjar hälsa och välfärd genom olika åtgärder, forskning och expertis. THL:s arbete fokuserar på att stärka välfärdssamhället, minska ojämlikhet och marginalisering, på olika sjukdomar och förändringar i dessa, på beredskap inför hot mot hälsan och på förändringar i servicesystemet. 

THL bedriver omfattande forskning kring invandring, integration och kulturell mångfald. Organisationen har nära samarbete med andra integrationsfrämjande aktörer. THL tillhandahåller information förutom på finska, svenska och engelska också på andra språk.   

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata stöder uträttandet av ärenden hos förvaltningen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppstod genom en sammanslagning av Befolkningsregistercentralen, magistraterna och styrnings- och utvecklingsenheten för magistraterna 2020. Myndigheten främjar digitaliseringen, tryggar tillgången till information och tillhandahåller olika tjänster. 

Myndigheten administrerar befolkningsdatasystemet som innehåller basuppgifter om finska medborgare och om utlänningar som bor i Finland. Systemet används i informationsförsörjningen och olika myndigheter, företag och sammanslutningar får information därifrån till exempel för val, beskattning och forskning. För att en person ska få en finländsk personbeteckning måste hen registreras i befolkningsdatasystemet. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata delar ut guiden Välkommen till Finland som ger information om det finländska samhället. Myndigheten ger guiden till kunder i samband med delgivning av beslut om uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt, beviljande av uppehållskort eller registrering av hemkommuns- och befolkningsuppgifter.

Skatteförvaltningen verkställer beskattningen

Skatteförvaltningen verkställer beskattning, skattekontroll, skatteuppbörd, skatteindrivning och skatteredovisning. Till uppgifterna hör också att bevaka skattetagarnas rättigheter och att främja en rättvis och enhetlig beskattning. 

En person som kommer till Finland för att stanna längre än sex månader ska betala skatt på inkomster från Finland eller utlandet till Finland. På beskattningen inverkar till exempel inkomsternas storlek, arbetsplatsens läge och studier. Skatteförvaltningen beviljar personbeteckningar och skattekort för beskattningen. 

Polisen övervakar ordningen och säkerheten i samhället

Polisen har till uppgift att säkerställa människornas och miljöns säkerhet i Finland. Polisen förebygger och utreder brott och lämnar brott till åtalsprövning. Polisen beviljar också identitetskort, pass, körkort och olika tillstånd. 

Till polisens uppgifter hör också att ta emot asylansökningar, registrera sökande, tillhandahålla information om asylprocessen, avvisa utlänningar och delge utvisningsbeslut. 

Polisen deltar i det branschöverskridande arbetet för att främja integration och samarbetar med myndigheterna och andra lokala, regionala och riksomfattande aktörer. Polisen agerar rättvist och arbetar för att minska ojämlikheten. Målet är att polisen ska nå alla befolkningsgrupper jämlikt. 

Diskrimineringsombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja jämlikheten, de mänskliga rättigheterna och individens rättsskydd i Finland. Ombudsmannen främjar utlänningarnas rättigheter och ställning och har omfattande rätt till upplysningar i utlänningsfrågor. Till uppgifterna hör också att rapportera om människohandel, övervaka verkställandet av utvisningar och utveckla processen i en mänskligare riktning. 

Ombudsmannen ger råd, utreder och medlar i enskilda fall, utbildar, samlar information och påverkar lagstiftningen. Diskrimineringsombudsmannen samarbetar på bred basis med intressentgrupperna. Ombudsmannen kan kontaktas om man upplevt eller observerat diskriminering. 

Finlands ambassader utomlands

Finlands beskickningar utomlands betjänar finländarna och det finländska samhället inom ramen för utrikesförvaltningen. Ambassaderna beviljar visum, tar emot anmälningar om medborgarskap och ansökningar om uppehållstillstånd samt erbjuder hjälp och råd.  

Finlands ambassader delar ut guiden Välkommen till Finland som ger information om det finländska samhället. Myndigheten ger guiden till kunder i samband med delgivning av beslut om uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt, beviljande av uppehållskort eller registrering av hemkommuns- och befolkningsuppgifter.

Finlands beskickningar utmolands
Välkommen till Finland -guiden