Hoppa till innehåll

Företrädare för ensamkommande minderåriga

När barn och unga kommer till Finland utan vårdnadshavare och saknar en egen familj, släkt eller andra nätverk behöver de många olika former av stöd i sitt nya hemland. För att barn eller unga som bor i familjegrupphem ska få tillgång till tjänster förutsätts nära samarbete mellan familjegrupphemmet, de social- och hälsovårdstjänsterna på välfärdsområdet, undervisningen och vid behov även barnskyddsmyndigheterna.

Enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel ska en företrädare utses för minderåriga asylsökande. För en minderårig som fått uppehållstillstånd inom flyktingkvoten och för ett barn som fallit offer för människohandel och har uppehållstillstånd ska utan dröjsmål utses en företrädare, om barnet vistas i Finland utan vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. En företrädare kan även utses för ett annat barn som fått uppehållstillstånd och som vistas i Finland utan vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.

Företrädaren har till uppgift att övervaka barnets bästa under asyl- och familjeåterföreningsprocessen samt i övriga angelägenheter som gäller barnets person och förmögenhet.

Samma företrädare fortsätter arbeta med den minderåriga efter att han eller hon har fått uppehållstillstånd och flyttar in i ett familjegrupphem eller en annan bostadsenhet, om det inte finns någon särskild orsak att byta företrädare.

Företrädaren svarar inte för barnets direkta dagliga vård eller fostran utan övervakar allmänt barnets bästa i frågor som gäller boendet eller livssituationen i övrigt.

Företrädarens uppdrag upphör när barnet uppnår myndighetsålder, en vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare utses för barnet eller barnet varaktigt flyttar från Finland.

Bestämmelser om behörighet, uppgifter och befriande från uppgifter för en minderårigs företrädare finns i lagen om främjande av integration och i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel.

I vanliga fall har en minderårig asylsökande en företrädare redan innan uppehållstillstånd beviljas. Om så inte är fallet ska en företrädare för den minderåriga utses utan dröjsmål. Beslutet om företrädare fattas då av det välfärdsområde i vars område barnets hemkommun är belägen. Innan ansökan görs ska barnet höras och barnets bästa beaktas. Beslut om företrädare fattas av tingsrätten. 

Enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel ska företrädaren föra vårdnadshavarens talan i angelägenheter som gäller barnets person och förmögenhet samt förvalta barnets förmögenhet. Enligt lagen ska barnet höras när man fattar beslut som gäller barnets person eller förmögenhet. I företrädarens uppgifter ingår inte barnets dagliga vård, fostran eller övriga omvårdnad.

Företrädaren för vårdnadshavarens talan i ärenden som gäller barnets skol-, social- och hälsovårdstjänster och i andra centrala frågor i barnets liv. Företrädaren deltar till exempel i utarbetandet av integrationsplanen. Företrädaren hjälper även barnet att hålla kontakt med sina släktingar i Finland eller på andra håll i världen. NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter betalar arbetstidsersättning och ersättning för resekostnader till företrädaren för ett barn som har fått uppehållstillstånd.

Mer information:
Företrädare för ensamkommande minderåriga
Socialvårdslagen 
Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel 
Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare 
Rättegångsbalken 
Förvaltningslagen 
Lag om förmyndarverksamhet