Hyppää sisältöön

Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella

Omaehtoinen opiskelu on koulutusta, johon maahanmuuttanut hakeutuu itse tai, johon kunta tai TE-toimisto ohjaa hänet. Omaehtoiseen opiskeluun voi saada työttömyystukea silloin, kun kotoutumislaissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Jos opintojen tukeminen on aloitettu kotoutumislain mukaisesti, tukemisen jatkaminen ei yleensä ole mahdollista työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisesti sen jälkeen, kun kotoutumisaika on päättynyt. 

Kotoutumislain mukaan omaehtoisen opiskelun tukemisen edellytyksenä on, että

  1. TE-toimisto on todennut koulutustarpeen
  2. opiskelu tukee kotoutumista ja työllistymistä
  3. opiskelusta on sovittu kotoutumissuunnitelmassa.

Tukemisen edellytyksenä on, että viranomainen ja maahanmuuttanut ovat sopineet omaehtoisesta opiskelusta kotoutumissuunnitelmassa ennen sen aloittamista. Viranomainen kirjaa asiakkaan kanssa tehtyyn suunnitelmaan, mistä opinnoista opintojen kokonaisuus koostuu ja missä opinnot on tarkoitus suorittaa. Viranomainen kirjaa kotoutumissuunnitelmaan myös opintojen arvioidun keston. Painavasta syystä omaehtoisen opiskelun tukemisesta voidaan päättää myös opintojen alkamisen jälkeen.

Painava syy voi olla esimerkiksi se, että

  • henkilö saa opiskelupaikan varasijalta peruutuspaikkana
  • TE-toimisto ei ehdi tehdä kotoutumissuunnitelmaa ennen opiskelun alkamista
  • henkilö on aloittanut opiskelun ennen kuin hänelle on myönnetty oleskelulupa, joka oikeuttaa rekisteröitymään TE-toimiston asiakaspalvelujärjestelmään työttömäksi työnhakijaksi.

Lisäksi tukemisen edellytyksenä on, että kyse on suomen tai ruotsin kielen opiskelusta tai opiskelu tapahtuu pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä.

Kielitaitoa, yhteiskuntavalmiuksia ja työllistymistä edistävää opiskelua

Jotta omaehtoinen opiskelu tukisi maahanmuuttaneen kotoutumista ja työllistymistä, pitää opintojen koostua suomen tai ruotsin kielen opiskelusta tai opintojen täytyy olla pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä.

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä opiskelua voidaan tukea, kun kyseessä on luku- ja kirjoitustaidottomien henkilöiden omalla äidinkielellä tapahtuva lyhytaikainen, enintään kuusi kuukautta kestävä opiskelu. Siitä pitää sopia kotoutumisen alkuvaiheessa tehdyssä kotoutumissuunnitelmassa. Esimerkiksi maahanmuuttaja- ja muiden järjestöjen tarjoama omakielinen suomalaiseen yhteiskuntaan perehdyttävä koulutus voidaan sisällyttää omaehtoiseen kotoutumiskoulutukseen.

Lähtömaassaan ammatillisen tai akateemisen tutkinnon suorittanut maahanmuuttanut voi aloittaa omaehtoisina opiskeluina mahdolliset vaadittavat täydentävät opinnot, kun hän on hakenut Opetushallituksen päätöksen tutkintonsa rinnastamiseksi suomalaiseen tutkintoon. Tällaista omaehtoista opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella.

Tuettavien omaehtoisten opintojen ei tarvitse olla tutkintoon johtavia opintoja. Esimerkiksi maahanmuuttaneiden ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa omaehtoista koulutusta voidaan tukea.

Tuetun omaehtoisen opiskelun laajuus ja rakenne

Omaehtoisen opiskelun tukeminen ei edellytä, että opiskelu on päätoimista. On kuitenkin suositeltavaa, että omaehtoiseen opiskeluun sisältyy opiskelua yleensä vähintään 20 tuntia viikossa.  

Etenkin erityisiä toimenpiteitä tarvitsevien maahanmuuttaneiden kohdalla viikoittainen opiskeluaika voidaan kuitenkin sopia lyhyemmäksi. Myös paikalliset olosuhteet koulutuksen tarjonnassa (esimerkiksi millaista koulutusta on saatavilla ja kuinka usein sitä voidaan tarjota) voidaan ottaa huomioon, kun harkitaan omaehtoisten opintojen tukemista.

Tuettavaan omaehtoiseen opiskeluun voi opintojen lisäksi sisältyä työkokeilua tai vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi kansalaisjärjestössä. Opintojen tai niihin liittyvien tehtävien suorittamisen pitää kuitenkin muodostaa vähintään puolet tuettavan omaehtoisen opiskelun kestosta.

Omaehtoisia opintoja voidaan tukea enintään 24 kuukautta kutakin kotoutumissuunnitelmassa sovittua opintokokonaisuutta kohden. Opintokokonaisuudella tarkoitetaan sitä opintojen kokonaisuutta, johon maahanmuuttanut hakee ja tulee hyväksytyksi ja josta on sovittu yhtenä kokonaisuutena suunnitelmassa.

Lue lisää
Testipiste
Perusopetuslaki
Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet
TE-toimiston palvelut henkilöasiakkaalle