Hyppää sisältöön

Asumisen ja hoivan järjestäminen

Huomioithan, että kotoutumislakiin on tehty muutoksia 1.1.2023 alkaen. Kotoutuminen.fi:n sisältöjä päivitetään parhaillaan. Osa sisällöstä saattaa olla vanhentunutta. Ajantasaista tietoa vuoden 2023 lakimuutoksista löydät kotoutuminen.fi:stä  Mikä muuttuu vuonna 2023 -koontisivulta.

Kunta voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön. Kunta voi myös halutessaan tehdä sopimuksen asumisyksikön ylläpidosta yksityisen palvelutuottajan kanssa. Asumisyksikön perustaminen alkaa aina elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) sopimuksesta, joka perustuu alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden määrään ja siitä syntyvään tarpeeseen. 

Kunnalla, jonka alueelle asumisyksikkö perustetaan, tulee olla myös sopimus ELY-keskuksen kanssa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta sekä voimassa oleva kotouttamisohjelma. Sopimus tekee valtion korvausten maksamisen kunnalle mahdolliseksi.

Jos kunnalla ei ole sopimusta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta tai kotouttamisohjelmaa, kunta sopii niiden valmistelusta ja aikataulusta ELY-keskuksen kanssa. Kunta ja ELY-keskus sopivat myös lasten ja nuorten sijoittamisesta perustettuihin yksiköihin, kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä sekä toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Lastensuojelulaki määrittää perheryhmäkoteja

Perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön toimitiloista ja kasvuoloista, yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten määrästä ja henkilöstöstä säädetään lastensuojelulaissa.

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen hoito ja kasvatus on järjestettävä siten, että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Asumisyksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet.  

Myös perheryhmäkotien henkilöstön mitoituksen osalta viitataan lastensuojelulakiin. Asuinyksikössä voidaan hoitaa yhdessä enintään 7 lasta tai nuorta. Samaan rakennukseen voi olla sijoitettuna enintään 24 lasta tai nuorta. Yleensä jokaisessa asuinyksikössä on oltava vähintään 7 hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. Jos samassa rakennuksessa on useampia asuinyksikköjä, asuinyksikössä on oltava olla vähintään kuusi hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää.

Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan lastensuojelulakia siten, että yksikössä on lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammatillista ja muuta henkilöstöä, joilla on sosiaalihuollon ammatillisia kelpoisuuksia määrittelevän lain (272/2005) tarkoittama kelpoisuus.

Lisätietoa:
Lastensuojelulaki