Hyppää sisältöön

Asumisen ja hoivan järjestäminen

Hyvinvointialue vastaa alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden lasten asumisen ja huolenpidon järjestämisestä. Hyvinvointialue voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön. Hyvinvointialue voi myös halutessaan tehdä sopimuksen asumisyksikön ylläpidosta yksityisen palvelutuottajan kanssa.

Asumisyksikön perustaminen alkaa aina elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) sopimuksesta, joka perustuu alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden määrään ja siitä syntyvään tarpeeseen. Hyvinvointialueen on kuultava kuntaa ennen perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön perustamista. Kuuleminen tarkoittaa sitä, että hyvinvointialue kertoo asiasta kunnalle ja ottaa huomioon kunnan näkemyksen. Kunnan kielteinen suhtautuminen ei estä hyvinvointialuetta perustamasta perheryhmäkotia. Sujuvien kuntapalveluiden takaamiseksi on kuitenkin tärkeää, että palveluiden järjestämisestä saadaan sovittua.

Hyvinvointialue sopii kunnan ja ELY-keskuksen kanssa lasten ja nuorten sijoittamisesta perustettuihin yksiköihin sekä kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä.

Lastensuojelulaki määrittää perheryhmäkoteja

Perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön toimitiloihin ja kasvuoloihin, yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten määrään ja henkilöstöön sovelletaan kotoutumislain mukaisesti, mitä lastensuojelulaissa näistä asioista säädetään.

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen hoito ja kasvatus on järjestettävä siten, että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Asumisyksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet. 

Myös perheryhmäkotien henkilöstön mitoituksen osalta viitataan lastensuojelulakiin. Asuinyksikössä voidaan hoitaa yhdessä enintään 7 lasta tai nuorta. Samaan rakennukseen voi olla sijoitettuna enintään 24 lasta tai nuorta. Yleensä jokaisessa asuinyksikössä on oltava vähintään 7 hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. Jos samassa rakennuksessa on useampia asuinyksikköjä, asuinyksikössä on oltava olla vähintään kuusi hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää.

Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan kotoutumislain mukaan myös lastensuojelulakia siten, että yksikössä on lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) mukaisia ammattihenkilöitä ja muuta henkilöstöä.

Lisätietoa:
Lastensuojelulaki