Hyppää sisältöön

Suomen perustuslaki turvaa kaikille samat perusoikeudet

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kotoutumislain tavoitteena on toteuttaa perustuslaissa perusoikeutena turvattu yhdenvertaisuusperiaate.

Perustuslain mukaan lapsilla on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun yksilöinä. Lain mukaan heillä on oikeus saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Tämä otetaan huomioon myös kotoutumislaissa, joka sisältää yleissäännöksen lapsen mielipiteen selvittämisestä ja oikeudesta tulla kuulluksi.

Useat perustuslain säännökset ovat kotoutumislain kannalta tärkeitä

Liikkumisvapaus antaa maassa laillisesti oleskelevalle ulkomaalaiselle vapauden liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta. 

Perustuslain mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Yksityiselämän suojan lähtökohtana on se, että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä. Viranomaiset tai muut tahot eivät saa puuttua yksityiselämään aiheettomasti.

Jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. 

Jos henkilö ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on hänellä oikeus sosiaaliturvana välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perutuslain säännös koskee niin sanottua viimesijaista toimeentuloa: Kun henkilö ei saa toimeentuloa mistään muusta lähteestä, astuu voimaan velvoite, joka toimeentulon osalta hoidetaan käytännössä toimeentulotuella.

Maahanmuuttajille järjestettyihin palveluihin vaikuttaa perustuslain säännös kunnallisesta itsehallinnosta. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille kuuluvista tehtävistä säädetään lailla. Kunnilla on kuitenkin mahdollisuus päättää itsenäisesti, miten ne järjestävät lakisääteiset palvelut alueellaan. 

Lisätietoa:
Suomen perustuslaki