Hyppää sisältöön

Kenelle kotoutumissuunnitelma tehdään? 

Kotoutumislain mukaan työttömällä tai muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea saavalla maahanmuuttaneella on aina oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös maahanmuuttaneelle, jonka on alkukartoituksen perusteella arvioitu tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi, kuten opiskelijalle, työssä olevalle tai kotona lapsiaan hoitavalle henkilölle.

Kun arvioidaan tarvetta laatia kotoutumissuunnitelma, otetaan huomioon maahanmuuttaneen yksilöllinen tilanne, tavoitteet ja tarpeet. Esimerkiksi maassa oleskelun peruste ei saisi suoraan vaikuttaa siihen, että kotoutumissuunnitelmaa ei tehdä. Suunnitelman todellinen tarve ja hyöty maahanmuuttaneelle sekä hänen tosiasialliset mahdollisuutensa sitoutua ja osallistua suunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin otetaan huomioon, kun arvioidaan suunnitelman tarpeellisuutta ja sovittavia toimenpiteitä.

Kotoutumissuunnitelman laatiminen esimerkiksi kotona olevalle tai maahan muuttaneen puolisolle voi tukea siirtymistä koulutukseen tai työelämään. Toisaalta kotoutumissuunnitelman laatimisen hyötyä on arvioitava, jos maahanmuuttaneen Suomessa oleskelu on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. 

Kotoutumissuunnitelma vai työllistymissuunnitelma?

Kotoutumislain piiriin kuuluvalle maahanmuuttaneelle voidaan vaihtoehtoisesti joissain tilanteissa laatia työvoima- ja yrityspalvelulain (JTYPL) mukainen työllistymissuunnitelma. Sen laatiminen voi olla henkilön näkökulmasta perusteltua esimerkiksi silloin, kun hän aloittaa työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun siinä vaiheessa, kun kotoutumissuunnitelman voimassaolo on päättymässä.

Suunnitelmaan sisältyvissä palveluissa ja toimenpiteissä kotoutumislain ja työvoima- ja yrityspalvelulain mukainen suunnitelma eivät merkittävästi poikkea toisistaan. Työvoima- ja yrityspalvelulain mukainen suunnitelma perustuu työnhakijan työtä tai koulutusta koskeviin tavoitteisiin ja arvioituun palvelutarpeeseen.

Suunnitelmassa sovitaan työnhausta ja sen tavoitteista, työnhakijan palvelutarpeen mukaisista julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja muista työllistymistä edistävistä palveluista sekä asiantuntija-arvioinneista. Tarvittaessa suunnitelmassa sovitaan muista osaamista, työmarkkinavalmiuksia ja toimintakykyä parantavista palveluista tai työkyvyn tai terveydentilan selvittämiseen liittyvistä toimista (JTYPL 2 luku 7 §).

Työvoima- ja yrityspalvelulain mukainen työllistymissuunnitelma tehdään myös maahanmuuttaneelle, jolla ei enää ole oikeutta kotoutumissuunnitelmaan siinä vaiheessa, kun sen enimmäiskesto on täyttymässä. 

Lisätietoa:
Työnhakijan palvelut TE-toimistossa
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
Alkukartoitus