Hyppää sisältöön

Miten ja milloin alkukartoitus tehdään?

Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu ja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä.

Viranomainen voi tehdä alkukartoituksen itse tai järjestää siihen sisältyviä tarkentavia toimenpiteitä ostopalveluna.

Esimerkiksi monet koulutuspalvelujen järjestäjät tarjoavat alkukartoitukseen sisältyviä toimenpiteitä, kuten suomen ja ruotsin kielitaidon ja luku- ja kirjoitustaidon arviointia. Sekä kuntien että TE-palveluiden vastuulla olevat alkukartoitukset perustuvat sisällöltään alkukartoituksesta annettuun asetukseen, mutta alkukartoituksen osa-alueita on mahdollista painottaa maahanmuuttaneen tarpeesta riippuen eri tavalla.

Alkuhaastattelu ja muut alkukartoituksen toimenpiteet tehdään maahanmuuttaneen äidinkielellä tai kielellä, jota hän ymmärtää riittävästi. Viranomaisen on varmistettava, että maahanmuuttanut ymmärtää alkukartoituksessa läpi käytävät asiat ja huolehdittava tarvittavasta tulkkauksesta.

Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttaneen yleiset kotoutumisen valmiudet:

 • luku- ja kirjoitustaito
 • suomen ja ruotsin kielen taito
 • opiskelutaidot ja -valmiudet
 • aikaisempi koulutus ja työkokemus
 • erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet
 • työllistymis- ja koulutustoiveet
 • elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet

Alkukartoitukseen voidaan sisällyttää alkuhaastattelussa saatujen tietojen perusteella muun muassa seuraavia tarkentavia toimenpiteitä:

 • osaamisen kartoitus ja tunnistaminen
 • luku- ja kirjoitustaidon selvittäminen
 • suomen ja/tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon selvittäminen
 • opiskelutaitojen selvittäminen
 • urasuunnittelu
 • palvelutarpeiden kartoitus.

Maahanmuuttaneen alkukartoitus on usein eri vaiheita sisältävä prosessi, jonka sisältö ja kesto riippuvat maanmuuttaneen tilanteesta. Alkukartoituksen on kuitenkin aina oltava riittävän perusteellinen, jotta sen pohjalta voidaan arvioida maahanmuuttaneen palvelutarvetta kotoutumisen ja työllistymisen näkökulmasta sekä ohjata maahanmuuttanut palvelutarvetta vastaaviin palveluihin. Alkukartoitus on tärkeä lähtökohta kotoutumissuunnitelman laadinnalle.  

Alkukartoitus tulee aloittaa kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai siitä, kun maahanmuuttanut pyytää alkukartoitusta.

Jotta kunnassa tehtävät alkukartoitukset saadaan käynnistettyä mahdollisimman sujuvasti, on tärkeää, että kunnassa on sovittu alkukartoituksille vastuutaho sekä toimintatavat siitä, miten maahanmuuttaneet ohjataan kartoituksiin ja miten alkukartoitukset laaditaan. Samalla on tärkeää sopia siitä, miten alkukartoituksista tiedotetaan niille asiakasryhmille, jotka eivät säännöllisesti käytä kunnan palveluja tai asioi TE-palveluissa. Linjaukset toimintatavoista sisällytetään esimerkiksi kunnan kotouttamisohjelmaan.

Lue lisää:
Asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta
Lähtötason arviointi työllisyyspalvelujen asiakkaalle