Hyppää sisältöön

11.1. Kotoutumisohjelman yleiskuvaus

Kotoutumisohjelma olisi alkuvaiheen kotoutumista edistävien palveluiden kokonaisuus, jonka tavoitteista (luku 11.2), kohderyhmistä (luku 11.3.), järjestämisvastuista (luku 11.4.), sisällöistä (luku 11.5.) ja kestosta (luku 11.6.) esitetään pääkohdat selonteossa. Ohjelman tarkemmat sisällöt ja käytettävä nimi tarkennettaisiin kotoutumislain uudistuksen yhteydessä.

Esityksen lähtökohtana on, että kotoutumista tuetaan tehostetusti maahanmuuton alkuvaiheessa kotoutumisen erityispalveluilla ja tarvittaessa muilla palveluilla ja tämän jälkeen tarvelähtöisesti osana kaikille suunnattua palvelu- ja koulutusjärjestelmää. Kotoutumisohjelmaan osallistuvat maahanmuuttajat hyötyisivät myös selonteon luvuissa 12–14 esitetyistä työllisyyspalveluiden, koulutusjärjestelmän, sote-palveluiden ja perhepalveluiden kehittämistoimista. Mikäli työvoimapalveluiden asiakkaana oleva maahanmuuttaja ei olisi työllistynyt kotoutumisohjelman päättyessä, laadittaisiin hänen kanssaan työllistymissuunnitelma, jonka puitteissa sovittaisiin jatkotoimista hänen työllistymisensä edistämiseksi. Samoin kunnan asiakkaana olevan kotoutuja-asiakkaan ohjauksesta jatkopalveluihin sovittaisiin tarvittaessa ohjelman päätyttyä. Lisäksi esitetään kehitettävän kielikoulutukseen osallistumismahdollisuuksia myös pidempään maassa asuneille maahanmuuttajille, joilla on kielikoulutuksen tarve.

Kotoutumisohjelma loisi valtakunnalliset raamit ja vähimmäiskriteerit työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen alkuvaiheen ohjaus- ja palveluprosessille. Työvoimapalveluiden asiakkaana olevien maahanmuuttajien kotoutumisprosessi kytkettäisiin jatkossakin työllisyyspalveluihin hallituksen 30.4.2021 tekemien, työllisyyspalveluiden uudistamista koskevien linjausten sekä parhaillaan valmisteltavan pohjoismaisen työvoimapalveluiden mallin lähtökohdat huomioiden.

Työvoiman ulkopuolella olevilta maahanmuuttajilta on toistaiseksi puuttunut selkeä kotoutumisen edistämisen rakenne, joten kotoutumisohjelma parantaisi erityisesti tämän ryhmän kotoutumisen edistämistä. Ohjelman esityksiin sisältyvän johdantojakson avulla vahvistettaisiin työvoiman ulkopuolella olevien, ei välittömästi työmarkkinoille suuntaavien maahanmuuttajien varhaista kontaktia työvoimapalveluihin. Lisäksi kotoutumisohjelmalla parannettaisiin monialaista palvelua tarvitsevien kotoutuja-asiakkaiden tilannetta vahvistamalla eri hallinnonaloille kuuluvien työllisyys-, koulutus-, sote- ja muiden palveluiden (ml. varhaiskasvatus) yhteensovittamista ja palveluohjausta sekä ohjelman aikana että sen päätyttyä.

Ohjelma koostuisi osin jo nykyisellään käytössä olevista kotoutumisen edistämisen palveluista ja niiden vaikuttavuuden kehittämisestä sekä osin uusista elementeistä. Kotoutumisohjelmaan kuuluisi johdantojakso (luku 11.5.1.), johon sisältyisi alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatiminen sekä uutena palveluna monikielinen yhteiskuntaorientaatio. Myös kotoutumiskoulutus, lukutaitokoulutus ja aikuisten perusopetus säilyisivät kotoutumisen alkuvaiheen keskeisinä elementteinä ja niiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta kehitettäisiin osana kotoutumisohjelman valmistelua luvussa 11.5.2. kuvatuilla tavoilla. Kotoutumiskoulutuksen lähtö- ja päättötasoarviointia kehitettäisiin luvun 11.5.3. mukaisesti. Kotoutumisohjelmaan sisältyisi tarpeen mukaan myös esimerkiksi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työ- ja toimintakyvyn arviointia.

Kotoutumisohjelmaa ei toimeenpantaisi kaavamaisesti. Kotoutumisohjelmaan osallistuvien maahanmuuttajien kanssa laadittaisiin nykytilaa vastaavasti alkukartoitukseen pohjautuva henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma, jossa sovittaisiin tarkemmin ohjelman yksilöllisistä sisällöistä ja jota maahanmuuttajalla olisi velvollisuus noudattaa. Kotoutumisohjelma kytkettäisiin yksilöllisen tarpeen mukaan myös yleisen palvelu- ja koulutusjärjestelmän palveluihin. Kotoutumisohjelman aikana maahanmuuttaja voitaisiin ohjata hänen tarpeeseensa perustuen myös muihin osaamista vahvistaviin ja työllistymistä edistäviin palveluihin sekä sote-palveluihin, järjestöjen toimintaan ja työelämään.

Kotoutumisohjelman osana esitettävän johdantojakson monialaisen toteuttamistavan avulla vahvistettaisiin kotoutumisen edistämisen tarvelähtöistä käynnistymistä ja ehkäistäisiin vääriin palveluihin ohjautumista tai tarvittavien palveluiden ulkopuolelle jäämistä. Ohjelman puitteissa esitetään toimia monialaisuuden vahvistamiseksi ottaen huomioon käynnissä olevat rakenteelliset uudistukset, keskeisesti työvoimapalveluiden ja sote-palveluiden rakenneuudistukset. Johdantojakson puitteissa edistettäisiin työvoima- ja elinkeinopalveluiden, koulutusjärjestelmän, tulevien hyvinvointialueiden ja järjestöjen osaamisen hyödyntämistä heti kotoutumisen alkuvaiheessa. Johdantojaksoon sisältyvillä esityksillä tuettaisiin monialaista palvelutarpeiden tunnistamista, ohjausta ja koulutus- ja työllistymispolkujen suunnittelua.

Alkuvaihetta kehittämällä tunnistettaisiin nykyistä paremmin henkilöt, joilla on nopeat edellytykset siirtyä työelämään ja henkilöt, joilla työllistymisen edellytyksenä on osaamisen kehittäminen sekä henkilöt, joilla on myös muiden palvelujen tarpeita. Kotoutumisohjelman esitykset tukisivat eri asiakassegmenttien, esimerkiksi monialaista tukea, perustaitojen vahvistamista tai ammatillisista koulutusta tarvitsevien maahanmuuttajien sekä korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ja kotona lapsia hoitavien maahanmuuttajavanhempien tarpeiden parempaa tunnistamista ja huomioimista kotoutumisen edistämisessä.

Selonteossa esitetään kotoutumisohjelman valmistelun valtakunnalliset linjaukset, jotka toimeenpantaisiin osin kotoutumislakia uudistamalla ja osin palveluiden laatua kehittämällä. Valtakunnallisten linjausten puitteissa kotoutumisohjelmaa toimeenpantaisiin ja kehitettäisiin alueellisista ja paikallisista lähtökohdista luvussa 11.4. määriteltyjen vastuiden mukaisesti. Alueellisten ja paikallisten ekosysteemien ja verkostojen hyödyntäminen eri asiakastarpeisiin vastaamiseksi olisi keskeinen osa ohjelman ja tarvittaessa ohjelman jälkeisten koulutus- ja työllistymispolkujen toimeenpanoa.  Ruotsinkielisen kotoutumisen edistämisen kehittäminen on huomioitu poikkileikkaavasti osana kotoutumisohjelman esityksiä.


Kehitetään alkuvaiheen kotoutumisen tukea: keskeiset toimenpiteet

  • Luodaan kotoutumisohjelma selkeyttämään alkuvaiheen kotoutumispalveluiden kokonaisuutta sekä parantamaan palveluiden sisältöä, saavutettavuutta ja tarve- ja työelämälähtöisyyttä samoin kuin ohjelman aikaista ja jälkeistä ohjausta tarkoituksenmukaisiin kotoutumista ja työllistymistä edistäviin yleisiin työllisyys-, koulutus-, sote- ja muihin palveluihin.
  • Luodaan ohjelmalla rakenne sekä työvoimahallinnon asiakkaana olevien maahanmuuttajien että työvoiman ulkopuolella olevien, erityisesti kotona lapsia hoitavien maahanmuuttajavanhempien kotoutumisen edistämiseksi. Ohjelmassa huomioidaan  kotoutuja-asiakkaiden erilaiset lähtökohdat ja tarpeet sekä tehokas yhteensovittaminen yleisen palvelu- ja koulutusjärjestelmän kanssa.  Maahanmuuttajien omaa toimijuutta ja osallisuutta palveluissa sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja työnantajien osallistumista edistetään kotoutumisen alkuvaiheesta lähtien.
  • Kehitetään kotoutumisen edistämisen palveluita ja varmistetaan sujuva kotoutumispolku molemmilla kansalliskielillä. Tavoitellaan ruotsin kielellä kotoutuvien määrän kasvua niin, että määrä suhteellisesti vastaisi vähintään ruotsinkielisten osuutta väestöstä.
  • Hyödynnetään kotoutumisohjelman ja siihen sisältyvien palveluiden sisällöllisessä kehittämisessä palveluiden käyttäjien kokemuksia ja mallinnetaan ohjelma valtakunnallisesti tunnistettavaksi kokonaisuudeksi, joka maahanmuuttajien on helppo löytää ja jonne muiden viranomaisten tarvittaessa ohjata kotoutumispalveluita tarvitsevia maahanmuuttajia.
  • Otetaan naiset erityiseksi kotouttamispalveluiden kohderyhmäksi ja huomioidaan ohjelman toimeenpanossa ja seurannassa eri toimien sukupuolivaikutuksia.