Hyppää sisältöön

Kunnan kotouttamisohjelma edistää yhteistyötä

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain mukaan laadittava kotouttamisohjelma. Ohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Ohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaisesti myös kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Kotouttamisohjelma on keskeinen väline, jolla voidaan vaikuttaa kotoutumisen edistämisen sisältöön. Ohjelmassa on otettava huomioon kaikki kunnan alueella asuvat maahanmuuttaneet oleskelun perusteesta riippumatta. Kotouttamisohjelma voidaan laatia kuntakohtaisena tai seudullisena.

Kunta vastaa kotouttamisohjelman tekemisestä ja yhteistyön käynnistämisestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), TE-toimiston/kuntakokeilun, hyvinvointialueen, Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja seurantaan.

Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja seurantaan.

Kunnan vastuulla on kutsua muut kotouttamisen kannalta keskeiset paikallistahot mukaan ohjelman laadintaan ja sen toimeenpanon seurantaan. Kunnan pitää varmistaa erityisesti sen alueella asuvien maahanmuuttaneiden ja järjestöjen osallisuus ohjelman laadinnassa.

Kotoutuminen.fi:ssä on julkaistu ohjeita ja tarkistuslista, joiden avulla voi laatia tai päivittää kunnan kotouttamisohjelman:

Kotoutumislaki antaa suuntaviivoja kotouttamisohjelman suunnittelulle

Kunnan kotouttamisohjelma voi kotoutumislain mukaan sisältää seuraavia asiakokonaisuuksia:

  • selvitys siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan,
  • suunnitelma siitä, miten kunnan yleiset palvelut järjestetään maahanmuuttaneille soveltuvina ja miten kotoutumista edistävät toimenpiteet järjestetään,
  • tieto siitä, kuka vastaa kunnassa kotoutumisen edistämisen yhteensovittamisesta ja eri toimenpiteistä, suunnitelma lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä,
  • suunnitelma työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä,
  • monivuotinen suunnitelma pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä,
  • suunnitelma hyvien väestösuhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä,
  • suunnitelma kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä.

Kunnan kotouttamisohjelmassa voidaan lisäksi määritellä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset yhteistyömuodot.

Edellä mainittu luettelo ei ole kuitenkaan tyhjentävä. Kunta voi sisällyttää ohjelmaan muitakin suunnitelmia, toimenpiteitä ja määrittelyjä paikallisen kotoutumisen edistämiseksi.

Lisätietoa:
Kuntien kotouttamisohjelmat alueittain
Kotikuntalaki
Kunnan kotouttamisohjelman laadinta
Kunnan kotouttamisohjelman tarkistuslista