Hyppää sisältöön

Kotoutumislaissa säädetään kotoutumista tukevista palveluista

Kotoutumislain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

Maahanmuuttajalle on tarjottava kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja palveluita erityisesti alkuvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi suomen tai ruotsin kielen opetus sekä tieto yhteiskunnasta, kulttuurista ja työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksista.

Tavoitteena on, että laissa säädetyillä toimenpiteillä ja palveluilla edistetään maahanmuuttajien mahdollisuutta saavuttaa muun väestön kanssa tasavertainen asema yhteiskunnassa sekä oikeuksien että velvollisuuksien kannalta.

Kotoutumislain tarkoituksena on myös edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Tavoitteena on, että laissa säädetyillä toimenpiteillä tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kaksisuuntaista kotoutumista.

Kotoutumislaki koskee myös henkilöitä, jotka ovat muuttaneet maahan tilapäisesti 

Kotoutumislakia sovelletaan henkilöihin, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, joiden oleskeluoikeus on rekisteröity tai joille on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. Lain soveltamisala koskee myös EU:n ja Pohjoismaiden kansalaisia sekä heidän perheenjäseniään. 

Lakia ei sovelleta henkilöön, jolla on Suomen kansalaisuus.

Myös tilapäisesti maahan muuttaneella henkilöllä on mahdollisuus laissa mainittuihin toimenpiteisiin ja palveluihin. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi opiskelijat ja työn perusteella tilapäisen oleskeluluvan saaneet.

Voimassa olevaa kotoutumislakia on uudistettu vastaamaan eduskunnan edellytyksiä kotoutumisen edistämisestä. Kotoutumislain kokonaisuudistus tulee voimaan 1.1.2025. Lue lisää kotoutumislain uudistuksesta.

Lisätietoa:
Laki kotoutumisen edistämisestä
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista
Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille
Kotoutumislaki ohjaa kotoutumista