Hyppää sisältöön

Yhteistyö järjestöjen ja viranomaisten välillä perustuu avoimuuteen ja selkeään työnjakoon

Kotoutumista edistävässä toiminnassa päästään parhaiten haluttuihin tavoitteisiin, kun viranomaiset ja järjestöt mieltävät kotoutumisen edistämisen yhteiseksi tehtäväkseen. Tasaveroinen kumppanuus, reilu panostaminen kehittämistyöhön, yhteiset suunnittelufoorumit ja toiminnan resursointi ovat yhteistyön perusta. On myös tärkeää, että yhteistyö perustuu selkeään rooli- ja työnjakoon ja selkeisiin sopimuksiin.

Järjestöjen ja vapaaehtoisten tekemä työ on arvokas kotoutumisen edistämisen voimavara. Järjestöjen ja viranomaisten kumppanuudet lisäävät työn vaikuttavuutta ja voivat tuoda esimerkiksi kunnan uudelle asukkaalle lakisääteisten palvelujen lisäksi laajemmin tukea kotoutumiseen.

Kunta voi tukea järjestöjen työtä avustuksilla, koulutuksilla ja viestimällä omista prosesseistaan avoimesti ja ennakoivasti. Järjestöjen ja vapaaehtoisten kuuleminen on tärkeää, kun suunnitellaan järjestöjen tukemista. Järjestöissä tehdään paljon toimintaa vapaaehtoisvoimin, mutta ne tarvitsevat myös rahallista tukea toimintansa järjestämiseen ja koordinoimiseen. 

Kunnassa järjestöt voi kutsua mukaan esimerkiksi kunnan kotouttamisohjelman laatimiseen, kotoutumisen edistämisen työryhmiin ja palveluiden ja toimintaohjelmien suunnitteluun. Alueen toimijoiden välille voi rakentaa kanavia, joissa toimijat voivat välittää tietoa toisilleen säännöllisesti. Tapaamisia voi järjestää esimerkiksi koulu- ja sosiaalitoimen sekä järjestöjen välillä. Järjestöt ja muut paikallistoimijat voivat hyödyntää myös valtakunnallisia kanavia yhteistyöhönsä.

Järjestöt nostavat esiin ruohonjuuritason havaintoja

Järjestötoimijat voivat välittää viranomaisille tärkeitä signaaleja kentällä tekemistään havainnoista.  Ne voivat toimia myös viranomaisten viestin välittäjänä maahanmuuttaneille ja vieraskielisille, koska järjestöt voivat tavoittaa sellaisia henkilöitä, joita viranomaiset eivät tavoita tai ne voivat välittää tietoa omankielisesti. Parhaimmillaan tiedonvaihto ja yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen välillä saa aikaiseksi sen, että eri toimijoiden palvelut täydentävät toisiaan. Lisäksi yhteistyön kautta tukea saadaan ohjattua sinne, missä sille on tunnistettu tarve.

Järjestöillä voi olla myös erityistä osaamista sellaisissa kysymyksissä, joihin kunnalla ei ole erillistä palvelua esimerkiksi kunniaväkivaltaan, ihmiskauppaan tai sovittelutoimintaan liittyen. Järjestöjen matalan kynnyksen toiminta vahvistaa vieraskielisten kuntalaisten osallisuutta ja tukee kotoutumisessa.

Kotoutumisentukena.fi tekee matalan kynnyksen toiminnan näkyväksi

Kotoutumisentukena.fi on työväline kotoutumisen kentän toimijoiden yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Palvelussa voi ilmoittaa ja hakea kotoutumista tukevaa matalan kynnyksen toimintaa sekä kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. 

Palvelu toimii parhaiten silloin, kun se otetaan alueella käyttöön yhdessä ja toimijat sitoutuvat sen käyttöön. Järjestöt ja matalan kynnyksen toimijat haluavat pitää toimintansa tiedot ajan tasalla palvelussa, jos he voivat olla varmoja siitä, että alueen viranomaiset ovat sitoutuneita palvelun käyttöön ja he käyttävät palvelua säännöllisesti vieraskielisten asiakkaiden neuvontatyössä. 

Päätös kotoutumisentukena.fi:n käyttöönotosta alueella kannattaa eri toimijoiden tehdä yhdessä. Lisäksi palvelun käytöstä kannattaa keskustella säännöllisesti verkostopalavereissa ja henkilöstöpalavereissa, jotta palvelun käytöstä tulee säännöllistä ja osa toimintarutiineja.

Päätöksen voi tehdä kunnassa esimerkiksi yhtenä kotouttamisohjelman toimenpiteenä, jolla vahvistetaan kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön roolia kotoutumisen edistämisen kokonaisuudessa ja kaupungin palveluvalikoimaa. 

Lue lisää:
Kumppanuusohjelma 
Kotouttumisentukena.fi