Hyppää sisältöön

Kielelliset tavoitteet

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimivan peruskielitaidon (taitotaso B1.1., KotoL 20 §). Toimiva peruskielitaito tarkoittaa sitä, että opiskelija saavuttaa sellaiset suomen tai ruotsin kielen valmiudet, joita hän tarvitsee Suomessa sekä arkielämässä että työssä ja koulutuksessa.

Ote kielitasojen yleiskuvauksesta

B1-kielitaitotasoa kuvaava taulukko.
Lähde: Opetushallitus: Kehittyvän kielitaidon asteikko, suomi ja ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (tukiaineisto) 2015, s. 8

Kotoutumiskoulutuksen opetuksessa painotetaan keskustelu- ja vuorovaikutusstrategioita ja sosiolingvistisiä taitoja, kuten tilanteeseen sopivuutta, kohteliaisuutta ja eri rekistereiden hallintaa. 

Suomen- tai ruotsinkielinen ympäristö antaa kielitaidon harjoitteluun paljon mahdollisuuksia, joiden hyödyntämistä koulutus tukee. Koulutuksen aikana opiskelijoita ohjataan havainnoimaan kielenkäyttöympäristöjä ja käyttämään kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös vapaa-ajallaan. Myös koulutukseen sisältyvä työssäoppimisjakso on parhaassa tapauksessa erinomainen kielenoppimismahdollisuus.

Koulutuksen yleisenä tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa toimivan peruskielitaidon suomen tai ruotsin kielessä. Kielitaitoprofiilit vaihtelevat yksilöllisesti, joten opiskelijan kielitaito voi joillakin kielitaidon osa-alueilla ylittää tai alittaa kotoutumiskoulutuksen tavoitetason. Tämä on otettava huomioon, kun opiskelijalle laaditaan henkilökohtaista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmaa ja kun opiskelijan jatkopolkuja suunnitellaan. 

Kotoutumiskoulutuksessa kaikki opetus ja ohjaus on kielitietoista: kieli ja opittava sisältö liittyvät olennaisesti yhteen. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijan kielellinen ja kulttuurinen tausta, ja siinä pyritään hyödyntämään hänen kielellisiä ja kulttuurisia resurssejaan. 

Kotoutumiskoulutus ottaa huomioon yksilölliset tarpeet

Kotoutumiskoulutuksen avulla pyritään vastaamaan maahanmuuttaneen yksilöllisiin koulutustarpeisiin. Koulutuksen aikana saavutettava kielitaitotason tavoite voi siten vaihdella muun muassa opiskelijan työllistymismahdollisuuksien ja ammatillisten jatkosuunnitelmien mukaan. Esimerkiksi työllistyminen voi olla mahdollista jo ennen kuin henkilön suomen tai ruotsin kielen taito on kehittynyt toimivan peruskielitaidon tasolle.

Viranomainen ja maahanmuuttanut voivat sopia kotoutumissuunnitelmassa kielitaitotavoitteen asettamisesta alemmalle tasolle myös siinä tapauksessa, jos sille on olemassa erityiset perusteet. Näin voidaan toimia esimerkiksi silloin, kun maahanmuuttaneen kielen oppimista vaikeuttaa huomattavasti ikä, sairaus tai vamma tai luku- ja kirjoitustaidottomuus.

Lue lisää:
Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet