Hoppa till innehåll

Tilläggsstöd för mottagande av kvotflyktingar med brådskande behov av vidarebosättning år 2024 

Genom Arbets- och näringsministeriets Handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd (nedan Handlingsprogram för anvisande till kommunerna) betalas kommuner och välfärdsområden ett tilläggsstöd i form av statsunderstöd för mottagande av kvotflyktingar med brådskande behov av vidarebosättning och som anländer till kommunen eller till kommuner som hör till välfärdsområdet. Syftet med tilläggsstödet för brådskande vidarebosättning är att påskynda placeringen av kvotflyktingar som är i behov av brådskande vidarebosättning i kommunerna samt att stödja tillgången till tjänster i kommunerna och välfärdsområdena. 

Kommuner och välfärdsområden kan fr.o.m. 1.2.2024 ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvotflyktingar som är i behov av brådskande vidarebosättning och som år 2024 anländer till kommunen eller till en kommun som hör till välfärdsområdet.  Kommunerna och välfärdsområdena ska senast 30.6.2025 lämna in ansökan om kvotflyktingar med behov av brådskande vidarebosättning och som år 2024 anlänt till kommunen eller till kommuner som hör till välfärdsområdet. 

Ansökan om tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning genomförs årligen under programperioden för handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna (2022–2027). Villkoren för tilläggsstöd ska dock uppfyllas i enlighet med anvisningarna för året i fråga och stödet ska sökas inom den tid som anges i anvisningen. 

Anvisningen från 21.12.2022 tillämpas på tilläggsstöd för mottagande av personer i behov av brådskande vidarebosättning som anlänt till kommunen år 2023. 

Anvisning till kommunerna för ansökan om tilläggsstöd för mottagande av kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning 2023

Information om tilläggstöd 

  • Kommunen ska på förhand förbinda sig att ta emot minst fem akuta fall under ett kalenderår.
    • Kommunen har ingått avtal med NTM-centralen om beredskap för mottagande före det faktiska valet av personer som tas emot i kommunen.
    • Kommunen har ingått ett avtal med närings-, trafik- och miljöcentralen om anvisande av flyktingar till kommunen och integration i kommunen, och den har ett gällande program för integrationsfrämjande.
    • Välfärdsområdet kan ansöka om tilläggsstöd för alla personer som omfattas av tilläggsstöd och anländer till kommuner som hör till välfärdsområdet.
  • Tilläggsstöd kan beviljas kommunen och välfärdsområdet till ett belopp av 2000 euro för varje kvotflykting som behöver brådskande vidarebosättning. 
  • Tilläggsstöd kan sökas när kvotflyktingar med behov av brådskande vidarebosättning har flyttat till kommunen. 

Beredskap för mottagande av personer i akut behov av vidarebosättning

En förutsättning för betalning av tilläggsstöd är förhandsbesked om att kommunen förbinder sig att under 2024 ta emot minst fem kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning. De kommuner som planerar att ta emot kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning och ansöka om tilläggsstöd inom ramen för handlingsprogrammet ska avtala om mottagandet med NTM-centralen innan kommunen väljer vilka personer den tar emot. NTM-centralen förmedlar informationen till handlingsprogrammet. 

Ansökan

Tilläggsstödet söks hos UF-centret. Kommunerna och välfärdsområdena ansöker om tilläggsstöd i regionförvaltningens e-tjänst på sahkoinenasiointi.ahtp.fi. Till ansökan ska bifogas en förteckning över de personer för vilka kommunen eller välfärdsområdet ansöker om tilläggsstöd. Personförteckningen ska skrivas på blanketten "Handlingsprogram/Brådskande.vidarebosättning/Personförteckning/
2024". Andra eventuella personförteckningar godkänns inte som bilagor till ansökan.

För utbetalningen av tilläggsstödet svarar utvecklings- och förvaltningscentret. 

Läs mer om ansökan om tilläggsstöd i anvisningarna nedan.

Behandling av personuppgifter

I personförteckningen som bifogas kommunernas och välfärdsområdenas ansökningar samlas endast uppgifter som är nödvändiga för beviljande av tilläggsstöd. Uppgifterna i personförteckningen behandlas endast som en del av betalningsprocessen för tilläggsstöd och för eventuella granskningar som riktas till finansieringen. Uppgifterna behandlas som sekretessbelagda och lämnas inte ut till andra myndigheter eller aktörer utanför statsförvaltningen.

Dataskyddsbeskrivning för tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning 

Anvisningar och ytterliggare information:
Anvisningar för ansökan (2024)
Personförteckning (2024)
Anvisningar för ansökan om utbetalning 
Beslut om tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning 2024