Hyppää sisältöön

Tulkin rooli asiakastilanteessa

Joskus viranomaisella ja asiakkaalla ei ole yhteistä kieltä tai on asiakkaan oikeusturvan kannalta välttämätöntä, että hän voi asioida omalla äidinkielellään. Tällöin viranomaisen ja asiakkaan apuna toimii tulkki. Tulkkauksesta säädetään kielilain (423/2003) 18 pykälässä: "Jos jollakulla on lain mukaan oikeus käyttää omaa kieltään, mutta viranomaisen kieli tai asian käsittelykieli on toinen, viranomaisen on järjestettävä maksuton tulkkaus, jollei se itse huolehdi tulkkauksesta tai jollei 2 momentista muuta johdu."

Asioimistulkki toimii viestinvälittäjänä asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Tulkin toimintaa ohjaa asioimistulkin ammattisäännöstö. Säännöstö asettaa suuntaviivat hyvälaatuiselle tulkkaukselle. Tulkin täytyy toimia puolueettomasti ja riippumattomasti, ja hänellä on salassapitovelvollisuus. Tulkki ei saa olla esteellinen, eikä esimerkiksi asiakkaan lasta saa koskaan käyttää asioimistulkkina.

Tulkkiavusteinen työskentely vaatii perehtyneisyyttä 

Tulkkiavusteinen työskentely vähentää väärinymmärrysten riskiä. Tulkin kanssa toimimiseen liittyy kuitenkin muutamia erityispiirteitä, jotka ammattilaisten on hyvä muistaa. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut sivuilleen ohjeita tulkin kanssa työskentelyyn. 

Jos tulkin käyttö ei ole organisaatiossa ennestään tuttua, henkilöstölle kannattaa pyytää tulkkausyritykseltä koulutusta tulkin kanssa työskentelyyn. Organisaatiolla olisi hyvä olla myös omat ohjeet tulkin varaamiseen ja tulkin kanssa toimimiseen. Asiakaskohtaamisissa on suosittava ammatti- tai yliopistotutkinnon suorittaneita tulkkeja, jotta voidaan taata tulkkauksen laatu.

Tulkin välityksellä asioimiseen tarvitaan kaksi kertaa enemmän aikaa kuin yhdellä kielellä asiointiin. Asiakkaalle on kerrottava tulkin ja ammattilaisen roolista sekä asiakkaan omista oikeuksista tulkkaus- ja asioimistilanteessa.

Kotona Suomessa -hanke on tuottanut 10 kielellä videon, jossa kerrotaan tulkin roolista. Mitä on hyvä tietää viranomaisen ja tulkin roolista Suomessa -video on katsottavissa suomeksi, ruotsiksi, soraniksi, farsiksi, englanniksi, dariksi, arabiaksi, thaiksi, venäjäksi ja somaliksi. 

Lisätietoja:
Asioimistulkin ammattisäännöstö
Mitä on hyvä tietää viranomaisen ja tulkin roolista Suomessa -videot
THL:n ohjeet tulkkiavusteiseen työskentelyyn
Vältä väärinkäsityksiä – käytä tulkkia -opas
Tulkin käytön ohjeistus maahanmuuttajatyössä