Hyppää sisältöön

Kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia tuetaan työntekijän palkkauksessa 

Kunnat vastaavat pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä ja sopivat vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa. Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien ja hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyötä, jotta pakolaisten vastaanotto ja kotoutumisen edistäminen on sujuvaa ja palvelut ovat yhteensopivia.

Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta toteutetaan vuonna 2023 valtionavustushaku, jonka tavoitteena on tukea pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen järjestämistä sekä toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä kunnissa. Avustuksen tavoitteena on vahvistaa kuntien edellytyksiä pakolaisten vastaanottoon sekä edistää alkuvaiheen kotoutumisen sujuvuutta ja yhteistyötä.    

Avustuksella korvataan palkkakustannuksia kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille 

Avustuksen tukemana kunta tai yhteistyötä tekevät kunnat rekrytoivat pysyvän henkilöstön lisäksi yhden kokopäiväisen henkilön, jonka työnkuva liittyy kokonaisuudessaan pakolaisten vastaanottoon tai kotoutumisen tukeen. Avustuksella mahdollistetaan pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen lisäresursointi kunnissa. 

Avustuksen ehdot ja yleiset tiedot

 • Avustuksen saaja voi olla kiintiöpakolaisia vastaanottava kunta tai yhteistyötä tekevät kunnat yhdessä. Avustuksen mukaiset palkkakustannukset maksetaan kuitenkin vain yhdelle kunnalle (hakijakunta).
 • Avustuksen ehtona on, että
  • hakijakunta on vastaanottanut kiintiöpakolaisia vuosien 2021–2022 aikana (tarkistetaan Maahanmuuttoviraston tiedoista) tai aikoo vastaanottaa kiintiöpakolaisia vuoden 2023 aikana. 
  • kunta tai yhteistyötä tekevät kunnat ovat jo ennen hakua resursoineet pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen palveluja vähintään yhdellä koko- tai osa-aikaisella henkilöresurssilla.
  • avustuksen tuella palkattavan henkilön työnkuva liittyy kokonaisuudessaan pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumista edistäviin palveluihin kunnassa tai yhteistyötä tekevissä kunnissa.
  • avustuksen tuella palkattavan henkilön työsuhteen kesto on vähintään 12 kuukautta. Avustusta voidaan myöntää enintään 30.6.2025 asti.
 • Avustusta voidaan myöntää yksi henkilötyövuosi per kunta/kunnat.
  • Avustuksen mukaisia korvauksia voidaan maksaa, jos avustuksen tuella palkattava henkilön työ- tai virkasuhde on alkanut aikaisintaan 1.2.2023. Avustus on tarkoitettu uuden työntekijän palkkaamiseen.
 • Myönnettävä avustus on enintään 80 % rekrytoitavan henkilön palkkakustannuksista (pois lukien lakisääteiset työnantajan sivukulut).
  • Palkkakustannusten enimmäismäärä, josta avustuksella korvattavien kustannusten osuus (80 % palkan sivukuluttomasta osuudesta) voidaan avustuksesta annetun ohjeen mukaisesti laskea, on 70 000 euron vuosipalkka sisältäen myös sivukulut.
  • Avustuksella ei korvata työnantajan lakisääteisiä sivukuluja, kuten työnantajan sairasvakuutus- ja työeläkemaksuja.

Avustuksen erityisten ehtojen lisäksi avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) sekä Valtioneuvoston asetusta sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 (119/2022).

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä 1.2.–30.4.2023. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa hakemusten käsittelystä ja avustuksen myöntöpäätöksistä. Hakemuslomake (Valtionavustus kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille työntekijän palkkaukseen) ja vaaditut liitteet tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon hakuajan puitteissa. 

Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman lisätuet rahoitetaan Euroopan unionin Turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) uudelleensijoittamisen erillismäärärahasta. 

Kunnat hakevat korvauksia KEHA-keskuksesta

Kunnat hakevat avustuspäätöksen mukaisten palkkakustannusten maksatusta kuuden kuukauden maksatusjaksoissa. Avustuksella korvattavien palkkakustannusten maksatuksesta vastaa KEHA-keskus. Kunta lähettää maksatushakemuksen liitteineen KEHA-keskuksen aluehallinnon asiointipalvelussa osoitteessa: sahkoinenasiointi.ahtp.fi

Viimeisen maksatuksen liitteenä kunnan tulee toimittaa raportti avustuksella palkatun henkilön tehtävistä osana kunnan/kuntien vastaanottotoimintaa ja kotoutumistyötä avustuksen koko ajalta. Raportointia varten avustuksen saajalle toimitetaan raportointipohja ja tarkemmat ohjeet.

Lisätietoa avustuksen ehdoista, hakemisesta ja maksatuksesta on hakuohjeessa. 

Lisätietoja ja hakuohjeet:
Hakuohje kunnille
Avustuksen hakulomake
Oikaisuvaatimusosoitus
Päätös avustuksesta kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille

Lisätietoa avustuksesta saa Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman koordinaatiotiimiltä osoitteesta kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi.