Hyppää sisältöön

Kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia tuetaan työntekijän palkkauksessa 

Kunnat vastaavat pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä ja sopivat vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa. Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien ja hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyötä, jotta pakolaisten vastaanotto ja kotoutumisen edistäminen on sujuvaa ja palvelut ovat yhteensopivia.

Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta toteutettiin vuonna 2023 valtionavustushaku, jonka tavoitteena on tukea pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen järjestämistä sekä toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä kunnissa. Avustuksen tavoitteena on vahvistaa kuntien edellytyksiä pakolaisten vastaanottoon sekä edistää alkuvaiheen kotoutumisen sujuvuutta ja yhteistyötä. 

Avustuksen hakuaika on päättynyt 30.4.2023. Tälle sivulle on koottu tietoa avustuksen saajille. 

Avustuksella korvataan palkkakustannuksia kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille 

Avustuksen tukemana kunta tai yhteistyötä tekevät kunnat rekrytoivat pysyvän henkilöstön lisäksi yhden kokopäiväisen henkilön, jonka työnkuva liittyy kokonaisuudessaan pakolaisten vastaanottoon tai kotoutumisen tukeen. Avustuksella mahdollistetaan pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen lisäresursointi kunnissa. 

Avustuksen ehdot ja yleiset tiedot

 • Avustuksen saaja voi olla kiintiöpakolaisia vastaanottava kunta tai yhteistyötä tekevät kunnat yhdessä. Avustuksen mukaiset palkkakustannukset maksetaan kuitenkin vain yhdelle kunnalle (hakijakunta).
 • Avustuksen ehtona on, että
  • hakijakunta on vastaanottanut kiintiöpakolaisia vuosien 2021–2022 aikana (tarkistetaan Maahanmuuttoviraston tiedoista) tai aikoo vastaanottaa kiintiöpakolaisia vuoden 2023 aikana. 
  • kunta tai yhteistyötä tekevät kunnat ovat jo ennen hakua resursoineet pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen palveluja vähintään yhdellä koko- tai osa-aikaisella henkilöresurssilla.
  • avustuksen tuella palkattavan henkilön työnkuva liittyy kokonaisuudessaan pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumista edistäviin palveluihin kunnassa tai yhteistyötä tekevissä kunnissa.
  • avustuksen tuella palkattavan henkilön työsuhteen kesto on vähintään 12 kuukautta. Avustusta voidaan myöntää enintään 30.6.2025 asti.
 • Avustusta voidaan myöntää yksi henkilötyövuosi per kunta/kunnat.
  • Avustuksen mukaisia korvauksia voidaan maksaa, jos avustuksen tuella palkattava henkilön työ- tai virkasuhde on alkanut aikaisintaan 1.2.2023. Avustus on tarkoitettu uuden työntekijän palkkaamiseen.
 • Myönnettävä avustus on enintään 80 % rekrytoitavan henkilön palkkakustannuksista (pois lukien lakisääteiset työnantajan sivukulut).
  • Palkkakustannusten enimmäismäärä, josta avustuksella korvattavien kustannusten osuus (80 % palkan sivukuluttomasta osuudesta) voidaan avustuksesta annetun ohjeen mukaisesti laskea, on 70 000 euron vuosipalkka sisältäen myös sivukulut.
  • Avustuksella ei korvata työnantajan lakisääteisiä sivukuluja, kuten työnantajan sairasvakuutus- ja työeläkemaksuja.

Avustuksen erityisten ehtojen lisäksi avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) sekä Valtioneuvoston asetusta sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 (119/2022).

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman lisätuet rahoitetaan Euroopan unionin Turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) uudelleensijoittamisen erillismäärärahasta. 

Kunnat hakevat korvauksia KEHA-keskuksesta

Kunnat hakevat avustuspäätöksen mukaisten palkkakustannusten maksatusta kuuden (6) kuukauden maksatusjaksoissa. Avustus maksetaan toteutuneiden palkkakustannusten mukaan. Myönnetystä avustuksesta ei makseta ennakkoa. Avustuksella korvattavien palkkakustannusten maksatuksesta vastaa KEHA-keskus. Kunta lähettää maksatushakemuksen liitteineen KEHA-keskuksen aluehallinnon asiointipalvelussa osoitteessa: sahkoinenasiointi.ahtp.fi

Kunnat hakevat maksatusta kuuden (6) kuukauden maksatusjaksoissa seuraavasti:

 • 1.1.–30.6. välisenä aikana syntyneet palkkakulut on haettava maksuun 31.8. mennessä
 • 1.7.–31.12. välisenä aikana syntyneet palkkakulut on haettava maksuun 28.2. mennessä.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kirjanpidon ote haetulta maksujaksolta sekä palkkalaskelma tai muu selvitys, josta ilmenee avustuksen tuella palkatun henkilön kokonaispalkkakulut maksatusjaksolta. 

Jos kunta tarvitsee lisäaikaa maksatushakemuksen toimittamiseen, asiasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian KEHA-keskukselle. Apua maksatuksen hakemiseen ja maksatukseen liittyvissä kysymyksissä saa KEHA-keskuksesta osoitteesta maahanmuuttokorvaukset.keha(at)ely-keskus.fi.

Kunnat raportoivat avustuksen käytöstä viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä

Viimeisen maksatushakemuksen liitteenä kunnan tulee toimittaa raportti avustuksella palkatun henkilön tehtävistä osana kunnan/kuntien vastaanottotoimintaa ja kotoutumistyötä avustuksen koko ajalta. Maksatushakemuksen yhteydessä toimitettavan raportin tulee sisältää vapaamuotoinen kuvaus avustuksella palkatun henkilön tehtävistä sekä arvio siitä, miten suunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa on edistytty. Raportointia varten avustuksen saajille toimitetaan raportointipohja ja tarkemmat ohjeet.

Lisätietoja ja hakuohjeet:
Hakuohje ja avustuksen ehdot
Päätös avustuksesta kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille
Ohje maksatuksen hakemisesta

Avustuksen käyttöön liittyvissä epäselvissä tilanteissa ja muutoksissa avustuksen saajan tulee olla yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön osoitteeseen kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi.