Hyppää sisältöön

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttaneiden luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Aikuisten maahanmuuttaneiden luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestetään osana aikuisten perusopetusta, vapaan sivistystyön toteuttamana. Osana työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistavia opintoja.

Aikuisten perusopetuksen sisältämä lukutaitovaihe

Jos aikuiselta puuttuu suomalaista perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot, hänet ohjataan yleensä oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen. Koulutus sisältää erityisen lukutaitovaiheen. Tämä polku on ensisijainen vaihtoehto erityisesti nuorille, 17 vuotta täyttäneille, joille perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintokelpoisuus ovat koulutus- ja työurien kannalta tärkeää. Kaikkien ei ole pakko suorittaa koko perusopetusta. Opiskelija voi esimerkiksi osallistua pelkästään lukutaitovaiheeseen. Opintoja voidaan yksilöllistää eri vaiheissa.

Vapaa sivistystyö tarjoaa joustavia koulutusmahdollisuuksia

Vapaan sivistystyön oppilaitokset toteuttavat opiskelumahdollisuuksia, jotka soveltuvat joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitseville maahanmuuttaneille. Vapaan sivistystyön toteuttamissa koulutuksissa luku- ja kirjoitustaidon opintoja ja suomen tai ruotsin kielen opintoja voi suorittaa joustavaan tahtiin tai sivutoimisesti. Niitä voi myös yhdistää muihin toiminnallisiin opintoihin ja liikuntaan.

Joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitsevat esimerkiksi maahanmuuttaneet, joilla on fyysisen tai psyykkisen terveyden pulmia, hankala elämäntilanne, traumataustaa ja ongelmia muistin toiminnassa ja erilaisia oppimisvaikeuksia. Joustavia toteutuksia tarvitsevat myös kotona pieniä lapsia hoitavat maahanmuuttajavanhemmat ja työssäkäyvät maahanmuuttaneet. Koulutustaustaltaan tai työkokemukseltaan ryhmä on moninainen. Osalla vanhemmista on korkea koulutustausta ja osalla on heikko luku- ja kirjoitustaito.

Kotoutumiskoulutuksessa on mahdollisuus vahvistaa latinalaisen kirjaimiston hallintaa

Kun maahanmuuttanut ei hallitse latinalaista kirjaimistoa hyvin, hänelle voi syntyä korkea kynnys siirtyä työelämään. ELY-keskusten hankkimassa, työvoimakoulutuksena järjestettävässä kotoutumiskoulutuksessa on mahdollista vahvistaa latinalaisten kirjainten osaamista. Edellytyksenä on, että henkilöllä on sellaiset oppimisvalmiudet ja osaaminen, että lyhyehkö moduuli riittää ja että kotoutumiskoulutus on muutoin hänelle tarkoituksenmukaisinta.Jos henkilö siirtyy ilman kotoutumiskoulutusta suoraan ammatillisiin tai korkeakouluopintoihin tai niihin valmentaviin koulutuksiin, on tärkeää, että latinalaisten kirjainten vahvistaminen otetaan huomioon silloin, kun kyseisiä opintoja suunnitellaan.

Lisätiedot:

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositus 2017 
Kansalaisopistojen liitto: Suositus kansalaisopistojen lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmaksi 2018
Opetushallitus: Lukutaitokoulutus