Ändringar föreslås i integrationslagen och mottagningslagen för att säkerställa tjänsterna för personer som flytt från Ukraina

Utgivningsdatum 16.9.2022 11.00 | Publicerad på svenska 27.9.2022 kl. 14.12
Nyhet

Över 38 000 personer som har flytt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Finland. För att säkerställa att personer som flytt från Ukraina och beviljats tillfälligt skydd i Finland ska tillhandahållas tjänster har regeringen föreslagit ändringar i integrationslagen och mottagningslagen. Ändringarna innebär bland annat att kommunerna och välfärdsområdena kan få ersättning för ordnandet av tjänsterna.

Den regeringsproposition som gäller ändringarna i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel lämnades till riksdagen den 15 september 2022. 

Personer som beviljats tillfälligt skydd omfattas nu i huvudsak av mottagningstjänsterna. I nuläget har de i regel inte kunnat beviljas en hemkommun. Från och med våren 2023 kan personer som har fått tillfälligt skydd dock få en hemkommun, om de har bott i Finland utan avbrott i minst ett år och giltighetstiden för deras uppehållstillstånd har förlängts.

Ersättningar till kommuner och välfärdsområden för ordnandet av tjänster

När personer som får tillfälligt skydd har fått en hemkommun, får kommunen, välfärdsområdet och andra myndigheter ett större ansvar för att ordna tjänster för dem. Regeringen föreslår därför att det till kommuner och välfärdsområden ska kunna betalas statliga ersättningar för ordnandet av tjänster för personer som får tillfälligt skydd och som har beviljats en hemkommun. Kostnaderna ska ersättas på samma grunder som till exempel kostnaderna för tjänster för personer som får internationellt skydd. Den gällande integrationslagen gör det inte möjligt att betala ersättning.

I propositionen föreslås det också att bestämmelserna om anvisande till kommuner ska tillämpas på personer som får tillfälligt skydd. De bestämmelser som föreslås i propositionen förtydligar myndighetsansvaret för anvisandet till kommuner och ändrar integrationslagen så att den motsvarar nuvarande praxis. Enligt förslaget ska också minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare och som får tillfälligt skydd få tjänster på samma villkor som minderåriga utan vårdnadshavare som får internationellt skydd eller som kommit till landet som kvotflyktingar. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2023. 

Mer information:
Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande om regeringspropositionen
Regeringens proposition TEM/2022/120 (på finska)

Tillbaka till nyheter