Hyppää sisältöön

15. Kotoutumisen edistäminen tukemaan osaajien pysyvyyttä ja osallisuutta 

Työvoiman kansainvälistyessä Suomen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota työn ja opiskelun perässä Suomeen muuttaneiden asettautumiseen ja kotoutumiseen. Tämä tukee työ- ja koulutusperusteisten maahanmuuttajien jäämistä Suomeen osaavaksi työvoimaksi ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Suomeen töihin ja opiskelemaan muuttavilla ei nykyisin ole riittävästi tietoa mahdollisuuksista tai soveltuvia mahdollisuuksia esimerkiksi suomen tai ruotsin kielen opiskeluun tai yhteiskuntatietouden saamiseen.

Monet selonteossa esitetyt uudistukset parantavat myös työhön ja opiskelemaan muuttavien maahanmuuttajien kotoutumisedellytyksiä, erityisesti matalan kynnyksen neuvonnan ja ohjauksen saatavuuden parantaminen (luku 10), työelämän monimuotoisuuden ja työssä oppimisen kehittäminen (luku 12.2.), työllistymisen edistämisen (luku 12.1) ja korkeakoulujen kehittämistoimet (luku 12.3.). Kotoutumispalveluiden tarvelähtöistä saatavuutta esitetään vahvistettavan lisäämällä työhön ja opiskelemaan muuttavien tietoutta kotoutumisen edistämisen palveluista ja kotoutumisen edistämisen toimijoiden tietoutta työhön ja opiskelemaan muuttaneista. Lisäksi kotoutumisohjelman puitteissa esitetään kehitettävän digitaalisen kielen oppimisen kokonaisuus, joka tukisi myös työssä olevien ja opiskelijoiden kotoutumista niin ennen maahantuloa kuin maassa ollessaan.

Esitetty kotoutumisohjelma edistäisi myös esimerkiksi korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sekä työhön tai opiskelemaan muuttavien puolisoiden kotoutumista (luku 11.3.). Voimassa oleva kotoutumislaki mahdollistaa alkukartoituksen tekemisen ja kotoutumissuunnitelman laatimisen myös työssä tai opiskelijana olevalle maahanmuuttajalle, mikäli hän itse pyytää alkukartoituksen tekemistä ja pyynnön saanut viranomainen arvioi alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimisen olevan tarkoituksenmukaista. Esitetyn kotoutumisohjelman kohderyhmiin ja viranomaisvastuisiin ei näiltä osin esitetä muutoksia.

Suomeen työhön ja opiskelemaan muuttavien kotoutumista edistäviä toimia kehitetään myös osana Talent Boost -toimintaohjelmaa. Talent Boost -toimenpideohjelma on poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma, jonka painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. Talent Boost-ohjelman toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi työ- ja koulutusperusteisten maahantulijoiden ja heidän perheenjäsentensä oleskelulupaprosessien sujuvoittaminen, kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työelämäyhteyksien kehittäminen, Talent Explorer -kannustin ja T&K-rahoitukset yrityksille kansainvälisen osaajan palkkaamiseen.

Ohjelman avulla tuetaan myös työhön ja opiskelemaan muuttavien kotoutumista muun muuassa Työpaikkasuomi-, Työpaikkaruotsi- ja työvoimakoulutuksilla sekä kehittämällä puoliso- ja mentorointiohjelmia, asettautumista tukevia viranomaispalveluita (International House) ja työkaluja työpaikkojen monimuotoistumisen tueksi. Talent Boost -ohjelman osana kehitetään myös työn ja koulutuksen perässä Suomeen muuttaville tarjottavaa ennakkotietoa Suomesta. Lisäksi osaajien maahanmuuton tueksi kehitetään englanninkielisten palveluiden saatavuutta. Samalla kuitenkin kannustetaan työn tai opiskelun perusteella muuttaneita suomen/ruotsin kielen opiskeluun ja ohjataan paikallisiin ammatillisiin ja vapaa-ajan verkostoihin, minkä avulla tuetaan osallisuutta ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Työperusteisen maahanmuuton edistämisessä huomioidaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisy.

Talent Boost -kokonaisuus on myös tuotu yhtenä elementtinä opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisiin sopimuksiin sopimuskaudelle 2021–2024. Osana korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisiä sopimusneuvotteluita neuvotellaan korkeakoulujen kansainvälisyysohjelmasta, jonka perusteella jaetaan sektorikohtaisesti osa korkeakoulujen perusrahoituksen strategiarahoitusta. Strategiarahoitusta kohdennetaan korkeakoulujen Talent Boost -palvelulupauksiin, joiden toimenpiteillä pyritään ratkaisemaan tiedossa olevia kehityskohteita kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisen ja työllistymisen kehittämiseksi, suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tehostamiseksi ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuuden lisäämiseksi. Lisäksi pyritään parantamaan korkeakouluyhteisön diversiteettiä ja läpileikkaavaa kansainvälisyyttä mm. kansainvälisen tutkimus- ja koulutushenkilöstön rekrytointia lisäämällä ja monimuotoisuusohjelmalla.

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ja ulkomaisten opiskelijoiden Suomeen jäämistä edistetään myös Talent Boost -ohjelmaan kuuluvalla SIMHE-toiminnalla (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland, SIMHE), jonka pyrkimyksenä on sujuvoittaa Suomessa korkeasti koulutettujen, eri statuksilla olevien maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä korkeakoulutukseen ohjautumista kansallisella ja alueellisella tasolla. SIMHE-kohderyhmälle ensisijaisesti suunnatut ja rakennetut palvelut palvelevat ja tukevat myös muiden korkeakoulujen opiskelijaryhmien tarpeita.

Hallituskauden aikana toteutettavien uudistusten lisäksi tarvitaan hallituskausien yli ulottuvaa koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tavoiteasetantaa. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi laaditaan koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta, joka julkaistaan hallituksen budjettiriihessä syksyllä 2021. Tiekartan tehtävänä on määritellä koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tavoitteellinen, pitkän aikavälin kehittämissuunta ja toimenpiteet vuoteen 2035 asti. Tiekartassa kiinnitetään huomiota koulutus- ja työperusteisten maahanmuuttajien Suomeen jäämisen ja kotoutumisen edistämiseen.


Työhön ja opiskelemaan muuttavien kotoutumisen vahvistaminen: keskeiset toimenpiteet

  • Jatketaan käynnissä olevia Talent Boost -ohjelman Suomeen asettautumista ja jäämistä tukevia toimenpiteitä.
  • Huomioidaan työn ja opiskelun perusteella muuttavien tarpeet osana matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteiden kehittämistä. Kehitetään työ- ja koulutusperusteisten maahanmuuttajien neuvontaa asettautumiseen, viranomaispalveluihin ja työelämään liittyen.
  • Vahvistetaan International House -viranomaispalvelupisteiden kehittämistä suurimmissa kaupungeissa.
  • Lisätään työ- ja koulutusperusteisten maahanmuuttajien ja heidän puolisoidensa sekä työnantajien ja korkeakoulujen tietoutta kotoutumista edistävistä palveluista ja toiminnasta. Kannustetaan kaupunkeja ja alueellisia toimijoita vakinaistamaan ja käynnistämään ohjelmia työhön ja opiskelemaan muuttavien puolisoiden kotoutumisen ja työllistymisen tukemiseksi.
  • Lisätään kotouttamisen ja työperusteisen maahanmuuton parissa työskentelevien sekä työnantajien yhteistyötä, jotta eri perustein Suomeen muuttavien tarpeet tulevat huomioiduksi palvelujärjestelmää kehitettäessä. Tämä tukee osaltaan myös Suomeen työhön muuttavien puolisoiden kotoutumista ja työllistymistä.
  • Parannetaan työn perusteella muuttavien mahdollisuuksia opiskella suomen tai ruotsin kieltä edistämällä Työpaikkasuomi-/Työpaikkaruotsi -koulutusten laajempaa käyttöä.
  • Kehitetään työ- ja koulutusperusteisille maahanmuuttajille ennen ja jälkeen maahanmuuton tarjolla olevaa verkkokielikoulutusta.
  • Lisätään Suomeen opiskelemaan ja töihin tuleville tai sitä harkitseville ennakkotietoa Suomessa elämisestä ja suomalaisesta työelämästä osana osaajille kohdennettua Finlandworks-maakuvaviestintää sekä vahvistetaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn toimenpiteitä. Selvitetään mahdollisuus vahvistaa työelämän sääntöjen näkökulmaa osana kotoutumiskoulutusten sisältöjä.
  • Käynnistetään korkeakoulujen kv. ohjelma, jossa korkeakoulut vahvistavat opiskelijoiden Suomeen houkuttelua, jäämistä ja työllistymistä osana strategiatyötään. Vahvistetaan SIMHE-palveluiden ja Talent Boost -ohjelman toimenpiteiden kytkemistä osaksi korkeakoulutettujen maahanmuuttajien Suomeen työllistymisen edistämistä.