Hyppää sisältöön

Kotoutumissuunnitelman velvoittavuus

Viranomaisten velvollisuudet

Kotoutumissuunnitelman tekemisestä vastaavien viranomaisten on selvitettävä maahanmuuttaneelle suunnitelmasta ja sen toimenpiteistä aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet. Selvitys on tehtävä kirjallisesti ja maahanmuuttaneen pyynnöstä myös suullisesti. Viranomaisen tulee varmistaa, että maahanmuuttanut ymmärtää selvityksen sisällön.

Kotoutumissuunnitelman laatineen viranomaisen on aktiivisesti tarjottava kotoutumissuunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä ja palveluja määrärahojensa mukaan.

Suunnitelman laatimisesta vastaa kunta ja/tai TE-toimisto/kokeilualueen kunta.

Maahanmuuttaneen velvollisuudet

Maahanmuuttaneen on noudatettava kotoutumissuunnitelmaansa. Hänen pitää hakeutua ja osallistua säännöllisesti suunnitelmaan sisältyvään suomen tai ruotsin kielen opetukseen sekä muihin suunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin ja palveluihin.

Jos maahanmuuttanut kieltäytyy ilman pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa säädetään tai hänen toimeentulotukeaan voidaan alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään.

Lisätietoa:
Laki toimeentulotuesta